สมรรถนะของพยาบาลพี่เลี้ยง

Main Article Content

อัญญา ปลดเปลื้อง

Abstract

พยาบาลพี่เลี้ยงมีความสำคัญในการส่งเสริมการปฏิบัติกิจกรรมทางการพยาบาล และสอนการพยาบาลแก่นักศึกษาพยาบาลให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ สมรรถนะของพยาบาลพี่เลี้ยง มี 3 องค์ประกอบดังนี้ 1) ทักษะการปฏิสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ  ด้านคุณธรรมจริยธรรม  และด้านทัศนคติ  2) ทักษะความรู้ความสามารถทางการพยาบาล ได้แก่ การมีองค์ความรู้ทางการพยาบาล และทักษะการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วย  และ 3) ทักษะการบูรณาการการสอน

การพยาบาล ได้แก่ การใช้ทฤษฏีร่วมกับประสบการณ์ในการสอนการพยาบาล มีทักษะการคิด และการวัดประเมินผลการฝึกงาน นอกจากที่พยาบาลพี่เลี้ยงพึงตระหนักถึงความสำคัญของการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาพยาบาล

แล้ว พยาบาลพี่เลี้ยงพึงเสริมสร้างสมรรถนะของตนเองในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพของพยาบาลวิชาชีพอย่างยั่งยืน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ