ปัญหาและความต้องการของผู้ดูแลหลักในการดูแลด้านโภชนาการและการป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้สูงอายุติดเตียง

Main Article Content

ช่อทิพย์ จันทรา

Abstract

การศึกษาเชิงพรรณนานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้ดูแลหลัก ในการดูแลด้านโภชนาการและการป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้สูงอายุติดเตียง กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ดูแลหลักของผู้สูงอายุติดเตียง จำนวน 15 คน

เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเน้นสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา
    ผลการศึกษาพบว่า  ปัญหาของผู้ดูแลหลักในการดูแลด้านโภชนาการของผู้สูงอายุติดเตียง คือผู้ดูแลหลักไม่สามารถบริหารจัดการให้ผู้ป่วยได้รับการใส่สายยางให้อาหารได้ทันเวลา เมื่อสายยางหลุดหรือผู้ป่วยดึงสายยางออก จึงมีความ

ต้องการให้พยาบาลช่วยสอน ให้ผู้ดูแลหลักสามารถใส่สายยางให้อาหารแก่ผู้ป่วยได้ ส่วนการป้องกันการเกิดแผลกดทับนั้น ผู้ดูแลหลักมีความต้องการดูแลความสะอาดร่างกายของผู้ป่วยตามความคิดและการเรียนรู้ของตนเอง ไม่ทำการอาบน้ำบน

เตียงตามการสอนของพยาบาลในโรงพยาบาล แต่อาบน้ำให้ผู้ป่วยทุกวัน วันละ 1 ครั้ง ด้วยวิธีการราดน้ำให้เปียกโชกทั้งตัว ฟอกสบู่ให้ทั่ว ล้างฟองสบู่ออก ขัดคราบเหงื่อไคลหรือคราบน้ำปัสสาวะ อุจจาระให้หมด เช็ดตัวให้แห้ง เปลี่ยนเสื้อผ้าที่

สะอาด เปลี่ยนผ้าปูที่นอนใหม่ทุกวันและใช้วิธีการอุ้มผู้ป่วยเมื่อมีการเคลื่อนย้าย ผลการศึกษานี้นำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิจัยและพัฒนาคู่มือการสอนเสริมทักษะการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดเตียงสำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย