วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 9 ปี ของการพัฒนาคุณภาพวารสารไทยเพื่อก้าวไกลสู่อาเซียน

Main Article Content

จงรัก พลาศัย
รสสุคนธ์ แสงมณี
ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์
เดชดนัย จุ้ยชุม
ปิยนุช วัจนศิริ
ซัมซียะห์ เจ๊ะสาเม๊าะ

Abstract

วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการของ บุคลากรทั้งภายในและนอกหน่วยงานมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการทั้งในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เริ่มผลิตและเผยแพร่ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2552) วารสารมีการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่องตามลำดับ โดยการทำงานร่วมกันของทีมงานจากทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ยึดตามเกณฑ์คุณภาพวารสารของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre, TCI) ปัจจุบันวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI เป็นระยะเวลา 5 ปี  (1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูลของ TCI กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป มีค่า Thai-Journal Impact factors เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558 ) = 0.24 ในปี พ.ศ. 2560 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จะย่างเข้าสู่ปีที่  9  เป็นปีที่มีความเป็นสิริมงคลคณะทำงานวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวารสารให้ก้าวสู่ฐานข้อมูลอาเซียน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สนใจลงบทความหรือสนใจศึกษาค้นคว้าได้ขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้นเป็นการพัฒนางานวารสารไทยให้ก้าวไกลต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ