Published: 2017-01-28

บทบรรณาธิการ

ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์

วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 9 ปี ของการพัฒนาคุณภาพวารสารไทยเพื่อก้าวไกลสู่อาเซียน

จงรัก พลาศัย, รสสุคนธ์ แสงมณี, ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์, เดชดนัย จุ้ยชุม, ปิยนุช วัจนศิริ, ซัมซียะห์ เจ๊ะสาเม๊าะ

1-8

การศึกษาผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนนักจิตวิทยาเข้าสู่ระบบบริการปฐมภูมิ

อติญาณ์ ศรเกษตริน, ดาราวรรณ รองเมือง, รุ่งนภา จันทรา, อำนวย ธัญญรัตน์ศรีสกุล, สุทธานันท์ กัลกะ

23-34

ผลของการจัดท่าผีเสื้อประยุกต์ต่อความปวด และเวลาในระยะปากมดลูกเปิดเร็ว ในหญิงระยะคลอด

กิตติมา ด้วงมณี, เยาวเรศ สมทรัพย์, ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์, ศศิกานต์ กาละ

35-49