การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงสำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

Main Article Content

ช่อทิพย์ จันทรา

Abstract

การวิจัยและพัฒนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงสำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 43 คน ดำเนินการ 4 ระยะ คือ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานสำหรับสร้างรูปแบบการสอน 2) สร้างรูปแบบการสอน 3) ทดลองใช้และประเมินรูปแบบการสอน และ 4) ปรับปรุงรูปแบบการสอน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม สัมภาษณ์เชิงลึก ทำแบบทดสอบ แบบสอบถาม และสังเกตพฤติกรรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบทีแบบไม่อิสระ และการวิเคราะห์เนื้อหา
    ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ 1) แนวคิดพื้นฐาน 2) หลักการ 3) วัตถุประสงค์ 4) ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน 5) เนื้อหา 6) การประเมินผล และ 7) แนวทางการนำรูปแบบไปใช้ ผลการใช้รูปแบบการสอน พบว่า นักศึกษามีความรู้เฉลี่ยหลังการใช้รูปแบบการสอนสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบการสอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t = 12.24; p < 0.001) มีทักษะการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงในระดับดี มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนในระดับมากที่สุด ผู้ได้รับการเยี่ยมบ้านมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด และผลการปรับปรุงรูปแบบการสอนผู้เชี่ยวชาญร้อยละ 100 พึงพอใจในรูปแบบการสอนระดับมากขึ้นไป สามารถนำไปใช้สอนเสริมทักษะการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย