ประสบการณ์ในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานหน่วยหลังคลอด

Main Article Content

ศศิกานต์ กาละ
ชุดาณัฏฐ์ ขุนเพชร

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์ในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานหน่วยหลังคลอด ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพแบบพรรณนา ผู้ให้ข้อมูลเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานหน่วยหลัง
คลอดในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นสถานบริการของรัฐ จำนวน 2 แห่ง รวมจำนวนผู้ให้ข้อมูล 18 คน คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจงตามเกณฑ์ที่กำหนด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย คณะผู้วิจัย เครื่องบันทึกเสียง แบบสัมภาษณ์ข้อมูล
ส่วนบุคคล และแบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่เป็นคำถามปลายเปิด แบบสัมภาษณ์ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์แก่นสาระ (Thematic analysis)
ผลการวิจัย พบว่า ประสบการณ์ในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานหน่วยหลังคลอด มี 4 ประเด็นหลัก คือ (1) คุณค่าการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (2) ความมีคุณค่าในตนเอง (3) ความรู้สึกและ
อารมณ์ด้านลบ และ (4) นมแม่ดูเหมือนง่ายแต่ทำยาก การศึกษาครั้งนี้ช่วยให้เข้าใจประสบการณ์ของพยาบาลวิชาชีพซึ่งเป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือมารดาหลังคลอดให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะเริ่มแรก ผู้บริหารการพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรนำผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางสนับสนุนเติมเต็มศักยภาพของพยาบาลวิชาชีพในการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย