Published: 2017-09-15

บทบรรณาธิการ

ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการดำรงบทบาทมารดาของมารดาวัยรุ่นมุสลิม

รัชฏากรณ์ ธรรมรัตน์, พิริยา ศุภศรี, สุพิศ ศิริอรุณรัตน์

37-47

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ

มัฏฐวรรณ ลี้ยุทธานนท์, ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์, จุฬารัตน์ ธรรมประทีป, อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย

83-93

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา

เจษฎา นกน้อย, วรรณภรณ์ บริพันธ์

94-105

การศึกษาคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมของทรายในจังหวัดนราธิวาส

แอซัน ยูโซะ, อารง มะเซ็ง, ธีระ เทพพรหม, มูฮำมัด ซูยี, อัมพรรณดี ยูโซะ

130-139

การขยายพันธุ์ว่านค้างคาวเขียวโดยกระบวนการออการ์โนเจเนซิส

สุภาวดี รามสูตร, กันตนา คงชำนาญ, เบ็ญจวรรณ สมบูรณ์

140-148

จลนพลศาสตร์การอบแห้งเนื้อไก่ชิ้นบางด้วยแหล่งพลังงานรังสีอินฟราเรด และเทคนิคสุญญากาศ

สิริกานต์ ยอดแก้ว, ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล, สุภวรรณ ฏิระวณิชย์กุล

162-175