การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยจิตเภทที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว ในแผนกอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Main Article Content

ก่อกาล ศิริวัฒโณ
วินีกาญจน์ คงสุวรรณ
ถนอมศรี อินทนนท์

Abstract

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินผลการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยจิตเภทที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว ในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยประยุกต์จากหลักการและขั้นตอน
การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกของสภาการวิจัยการแพทย์และสุขภาพแห่งชาติ ประเทศออสเตรเลีย (NHMRC) วิธีการดำเนินการวิจัยประกอบด้วย 2 ระยะ คือ 1) ระยะการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาล และ 2) ระยะการนำแนวปฏิบัติการพยาบาล
ไปใช้ และประเมินผลการนำไปใช้ เครื่องมือประกอบด้วยแนวปฏิบัติการพยาบาล และแบบสอบถามคุณภาพการนำไปใช้ของแนวปฏิบัติการพยาบาล แนวปฏิบัติที่สร้างขึ้นได้ผ่านการตรวจความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน จากการหา
ความตรงเชิงเนื้อหา พบว่า แนวปฏิบัติการพยาบาล มีค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ .87 วิเคราะห์ข้อมูลการประเมินการนำไปใช้ด้วยความถี่ และร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า
1. แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยจิตเภทที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว ในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มี 6 องค์ประกอบ จำนวน 87 ข้อ ดังนี้ 1) การพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย จำนวน 4 ข้อ 2) การประเมินผู้ป่วย
จำนวน 21 ข้อ 3) การให้การพยาบาลผู้ป่วย จำนวน 27 ข้อ 4) การส่งต่อผู้ป่วย จำนวน 21 ข้อ 5) การให้ความรู้/คำแนะนำแก่ผู้ป่วยและญาติ จำนวน 6 ข้อ และ6) การบันทึกข้อมูลในแฟ้มประวัติอย่างเป็นระบบ จำนวน 8 ข้อ
2. การประเมินคุณภาพการนำไปใช้ของแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยจิตเภทที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวในแผนกอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยพยาบาลวิชาชีพ 15 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 98.9 ระบุว่าข้อความในแนวปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริงจำนวน 86 ข้อ จากจำนวน 87 ข้อ ซึ่งข้อที่เป็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปลดอาวุธ
ยังมีข้อจำกัดในการนำไปใช้
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า แนวปฏิบัติการพยาบาลที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมในการนำไปใช้ เห็นควรนำไปปฏิบัติและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยจิตเภทที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว ในแผนกอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย