ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองร่วมกับการสนับสนุนจากสามีต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น

Main Article Content

วิชชุลดา พุทธิศาวงศ์
โสเพ็ญ ชูนวล
ศศิกานต์ กาละ

Abstract

การวิจัยกึ่งทดลองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองร่วมกับการสนับสนุนจากสามีต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น กลุ่มตัวอย่างเป็นหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น จำนวน 50
ราย คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 25 ราย เริ่มศึกษาในกลุ่มควบคุมก่อน จนเสร็จสิ้นจึงดำเนินการในกลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุมได้รับบริการฝากครรภ์ตามปกติ และกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมส่งเสริมการรับ
รู้ความสามารถของตนเองร่วมกับการสนับสนุนจากสามี เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ โปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองร่วมกับการสนับสนุนจากสามี ประกอบด้วย 1) แผนการสอน 2) คู่มือ และ 3) แบบบันทึก และเครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลและประวัติการตั้งครรภ์ และ 2) แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ซึ่งได้รับการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน และผ่านการตรวจสอบความเที่ยง ได้
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค เท่ากับ 0.74 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติอ้างอิง คือ สถิติทีอิสระ และสถิติทีคู่
ผลการวิจัยพบว่า หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นกลุ่มทดลอง มีค่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคอาหาร สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .01) จากผลการศึกษาครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า โปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองร่วมกับการสนับสนุนจากสามี เป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารดีขึ้น ดังนั้น พยาบาลผดุงครรภ์ควรนำโปรแกรมนี้ไปประยุกต์ใช้ในการให้บริการหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภค
อาหารที่เหมาะสมต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย