รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่อ่านบทความวารสารวิจัย

ที่ ชื่อ-สกุลผู้ทรงคุณวุฒิ สังกัด
1 รศ.ดร.วีรพงษ์ วุฒิพันธุ์ชัย มหาวิทยาลัยบูรพา
2 ศ.ดร.สนั่น จอกลอย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 รศ.จรูญ จักร์มุณี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 ดร.คณาธิป คำเพราะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
5 ดร.ขวัญปภัสสร จานทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
6 ผศ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
7 พตอ.ดร.พงษ์พิษณุ ภักดีณรงค์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
8 ผศ.พ.ต.อ.ดร.สฤษดิ์ สืบพงษ์ศิริ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
9 ผศ.ดร.สุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ มหาวิทยาลัยศิลปากร
10 ดร.วีณา คงพิษ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
11 รศ.ดร.สมพงษ์ ดุลย์จินดาชบาพร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12 รศ.ดร.ปิติศานต์ กร้ำมาตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
13 รศ.ดร.สุรชัย รดาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
14 รศ.วิจิตรา แดงปรก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
15 ศ.ดร.อลงกต แทนออมทอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16 ผศ.ดร.นฤมล มงคลธนวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
17 ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ชัยอารยะเลิศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
18 รศ.ดร.อมรรัตน์ มุขประเสริฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
19 ดร.ปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
20 ดร.ยศพล เหลืองโสมนภา วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
21 รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
22 ผศ.ดร.อัญชลี สวาสดิ์ธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
23 ผศ.จันทร์พิมพ์ กังพานิช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
24 รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
25 ผศ.ดร.วัชรพล ชยประเสริฐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
26 รศ.ดร.วัชรินทร์ ชุ้นสุวรรณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
27 รศ.ดร.ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
28 รศ.ดร.สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
29 ผศ.ดร.อารักษ์ ธีรอำพน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
30 ผศ.ดร.นนทศักดิ์ เปี่ยมผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
31 ผศ.น.สพ.ดร.พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
32 ผศ.ดร.พิเชษฐ์ สืบสายพรหม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
33 ผศ.ดร.พัชราภรณ์ วาณิชย์ปกรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
34 ผศ.ดร.นที อธิกคุณากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
35 ผศ.ดร.อำนาจ จำรัสจรุงผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
36 รศ.ดร.สุรศักดิ์ กังขาว สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
37 ดร.สิทธิพร ชาญนำสิน สถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA Academy)
38 รศ.ดร.วันวิศาข์ งามผ่องใส มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
39 รศ.ดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
40 ดร.พรสุรีย์ แจ่มศรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
41 ผศ.ดร. ทรงศักดิ์ จันทร์อุดม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
42 ผศ.ดร.ศรีนวล จันทไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
43 รศ.มาโนชญ์ กูลพฤกษี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
44 รศ.ดร. สมพล ดำรงเสถียร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
45 ผศ.ดร.อำไพ ทองธีรภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
46 รศ.ดร.พิทักษ์ เชื้อวงศ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
47 รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน