เจ้าของ  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
   
กองบรรณาธิการ  
   
1. ศาสตราจารย์ ดร.สิน พันธุ์พินิจ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
2. ศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์  ณ นคร     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. ศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
4. ศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา  อังสุภานิช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5. ศาสตราจารย์ ดร.สุชีลา  เตชะวงค์เสถียร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6. ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์  ธัญรส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
7. ศาสตราจารย์ ดร.สนั่น จอกลอย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8. รองศาสตราจารย์ ดร.จำเป็น อ่อนทอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9. รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ มุขประเสริฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต  เวชกิจ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11. รองศาสตราจารย์ นสพ.ดร.สุวิชัย  โรจนเสถียร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
13. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชลม์  ภูมิกิตติพิชญ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
14. รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธ์ุชัย มหาวิทยาลัยบูรพา
   
   
ที่ปรึกษา  
ศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์  ณ นคร ศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์
ศาสตราจารย์ ดร.สุชีลา  เตชะวงค์เสถียร รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ
รองศาสตราจารย์ ดร.จำเป็น อ่อนทอง รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ มุขประเสริฐ
รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต  เวชกิจ  รองศาสตราจารย์ นสพ.ดร.สุวิชัย  โรจนเสถียร
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชลม์  ภูมิกิตติพิชญ์
รองศาสตราจารย์ ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก ดร.จตุพร อรุณกมลศรี
   
บรรณาธิการ  
รองศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์ พรสุริยา  
   
ผู้ช่วยบรรณาธิการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรทิพย์  พรสุริยา  
   
   
   
   
ผู้จัดทำวารสาร  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงสิริ  สยมภาค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัจภัค  สุขสวัสดิ์
รองศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์ พรสุริยา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมทบ  สันติเบ็ญจกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรทิพย์  พรสุริยา อาจารย์ทรงวุฒิ บุญส่ง
นางสาวอธิษฐาน บุญเสริม นางสาวเตือนใจ สลับศรี
นางสาวลัคนามณี บังเกิดสุข นางสาวสุวรรณา ปัดทาบาล
นางสาวนิราวัลย์ ศรีทอง นางสาวปุณณชา สุริยะสาร
นางสาววิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ นางสาวประกาย ขวัญหลาย
นางสาววรรณษา บาลโสง