ด้วย วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ซึ่งเป็นวารสารที่มีการตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 และมีการตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (Peer Reviewer) ทั้งนี้ขอแจ้งว่า ตั้งแต่ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 ( กรกฎาคม-ธันวาคม 2564) วารสารจะปรับหลักเกณฑ์การส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบันอย่างน้อย 2-3 ท่าน เพื่อให้สอดรับกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เพื่อให้ผู้นิพนธ์สามารถนำผลงานไปใช้ในการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการได้ตามประกาศ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/149/T_0019.PDF

ประกาศ ณ วันที่  1 กันยายน 2564

รศ.ดร. ปราโมทย์ พรสุริยา

บรรณาธิการวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก