ประกาศกองบรรณาธิการวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความ และขั้นตอนการออกหนังสือตอบรับการตีพิมพ์บทความ                    ……………………………………………………………………….

  1. วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ไม่มี นโยบายในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์ใดๆทั้งสิ้น หากมีบุคคลใดแอบอ้างเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความจากผู้แต่งหรือนักวิจัย โปรดแจ้งมาที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ พรสุริยา หมายเลขโทรศัพท์ 09-7094 9702                       
  2. เมื่อบทความวิจัยได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่านเป็นอย่างน้อย กองบรรณาธิการวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จะดำเนินการออกหนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความ (Acceptance Letter) โดยหัวหน้ากองบรรณาธิการวารสารวิจัยฯ จะเป็นผู้ลงนามในหนังสือรับรองฯฉบับจริง และกองบรรณาธิการจะดำเนินการส่งหนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความฉบับจริง ให้กับผู้แต่งตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ พร้อมทั้งส่งสำเนาหนังสือรับรองฯดังกล่าวผ่านทางE-mailของงานวารสาร  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (journal2rmutto@gmail.com)  หรือส่งเป็นสำเนาเอกสารแนบผ่านทางบัญชีระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย(ThaiJO)ของผู้แต่งเท่านั้น

 

อนึ่ง หากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความ และขั้นตอนการออกหนังสือตอบรับการตีพิมพ์บทความ ไม่เป็นไปตามประกาศ ข้อ1. และ ข้อ2. กองบรรณาธิการวารสารวิจัยฯจะถือว่า  หนังสือรับรองฉบับดังกล่าวไม่เป็นเอกสารที่ออกให้โดยกองบรรณาธิการวารสารวิจัยฯ  และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่  10  ตุลาคม พ.ศ.2566

                                                         

                    ขอแสดงความนับถือ

     (รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  พรสุริยา)

          หัวหน้ากองบรรณาธิการวารสารวิจัย

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  สถาบันวิจัยและพัฒนา หมายเลขโทรศัพท์ 033-136099 #1183  หรือ E-mail: journal2rmutto@gmail.com