ด้วย กองบรรณาธิการวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้ดำเนินการขอยกเลิกการใช้เลขมาตรฐานสากลประจำวารสารเดิมแล้วได้ดำเนินการขอเลข ISSN ใหม่จากสำนักหอสมุดแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ในการนี้ กองบรรณาธิการฯ จึงขอแจ้งเปลี่ยนเลข จากเดิม ISSN: 1906-1889 เปลี่ยนเป็น ISSN 3027-8309 (Print), ISSN 3027-8325, (Online) โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป