การคัดเลือกสมุนไพรที่มีฤทธิ์ควบคุมเชื้อรา Phytopthora sp. ที่แยกจากทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดชุมพร

Main Article Content

สุจิตรา สุคนธมัต
วาสินี ธรรมสถิต
ดุษณี ธนะบริพัฒน์

Abstract

บทคัดยอ


จากการนําสารสกัดจากสมุนไพร 8 ชนิด ไดแก กระชาย ขมิ้นชัน หัวแหวหมู สบูเลือด วานอัคคีทวาร เปลือก
มังคุด เมล็ดมะรุม และไพล มาทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Phytopthora spp. 4 ไอโซเลท
ที่แยกไดจากทุเรียนจากแปลงทุเรียน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรีและจากแปลงเกษตรทดลอง อําเภอปะทิว จังหวัด
ชุมพร ดวยวิธี Poisoned Food Technique บมที่ 25 องศาเซลเซียส นาน 7 วัน ที่ระดับความเขมขนของสารสกัด 5
ระดับ ไดแก 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 และ 25,000 พีพีเอ็ม วัดขนาดเสนผานศูนยกลางของเช้ือราที่เจริญบน
อาหารเลี้ยงเชื้อ พบวาสารสกัดจากสมุนไพรทุกชนิดสามารถยับยั้งการเจริญของเช้อื ราทั้ง 4 ไอโซเลท โดยสารสกัดจาก
กระชายสามารถยับยั้งการเจริญของไอโซเลท DF008, PD2-4 และ PD2-16 ไดดีที่สุด และสารสกัดจากขมิ้นชัน
สามารถยับยั้งการเจริญของไอโซเลท PD2-2 ไดดีที่สุด และจากการจัดจําแนกเชื้อราเชื้อรา พบวาเชื้อรากอโรคทั้ง 4
ไอโซเลท คือ Phytopthora palmivora


Abstract


Antifungal activities of 8 herb extracts from Finger root (Boesenbergia rotunda (L.) Mansf.),
Turmeric (Curcuma longa Linn.), Nut grass ( Cyperus rotundus Linn.) , Bellyache bush (Jatropha
gossypifolia), Bharangi (Clerodendrum serratum Moon var. wallichii Clarke), Mangosteen peel
(Garcinia mangostana), Drumstick seed (Moringa Oleifera Lam.) and Cassumunar ginger (Zingiber
cassumunar Roxb) against 4 isolates of Phytopthora sp. from Durian in Amphur Klung, Chanthaburi
Province and Agricultural field, Amphur Patiew, Chumphon Province were studied. Five
concentrations of herbal extracts at 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 and 25,000 ppm were tested by
Poisoned Food Technique. The cultures were incubated at 25oC for 7 days. The results indicate that


all herb extracts showed inhibitory property against Phytopthora spp. Finger root extracts showed
the best inhibitory effect on the growth of Phytopthora sp. isolate DF008, PD2-4 and PD2-16
whereas turmeric extracts showed the best inhibitory effect on the growth of Phytopthora sp.
isolate PD2-2. Classification revealed that all isolates were identified as Phytopthora palmivora.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
สุคนธมัต ส., ธรรมสถิต ว., & ธนะบริพัฒน์ ด. (2017). การคัดเลือกสมุนไพรที่มีฤทธิ์ควบคุมเชื้อรา Phytopthora sp. ที่แยกจากทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดชุมพร. Journal of Science Ladkrabang, 26(2), 1–14. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/science_kmitl/article/view/107556
Section
Research article
Author Biographies

สุจิตรา สุคนธมัต

ภาควิชาชวี วิทยา คณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เจาคุณทหารลาดกระบัง

วาสินี ธรรมสถิต

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เจาคุณทหารลาดกระบัง

ดุษณี ธนะบริพัฒน์

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เจาคุณทหารลาดกระบัง

Most read articles by the same author(s)