ผลของสารรบกวนจำพวกเหล็กเฟอร์รัสและเทคนิคการวัดต่อค่าความต้องการออกซิเจนทางเคมีของ ตัวอย่างน้ำที่ผ่านการย่อยด้วยวิธีรีฟลักซ์แบบปิด Effects of Ferrous Iron Interference and Measurement Techniques on Chemical Oxygen Demand of the Closed-Reflux Digested Water Samples

Main Article Content

สปนนา นวลสอาด
อุสารัตน ถาวรชัยสิทธิ์

Abstract

บทคัดยองานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อบงชี้นัยสําคัญของปจจัยที่ศึกษา ไดแก ปริมาณเหล็กจําพวกเฟอรรัส
และเทคนิคการวัดท่ีสงผลกระทบตอความถูกตองของการวัดคาซีโอดีของตัวอยางน้ํา การทดสอบการ
รบกวนของเหล็กจําพวกเฟอรรัสตอการวัดคาซีโอดี ทําไดโดยการวิเคราะหตัวอยางนํ้าที่มีกลูโคสในปริมาณ
200 มิลลิกรัมออกซิเจนตอลิตร และมีเฟอรรัสซัลเฟตในปริมาณตางกันดวยวิธีการรีฟลักซแบบปด-การ
ไตเตรท นําผลที่วัดไดไปเปรียบเทียบกับคาซีโอดีที่วัดไดดว ยวิธีการรฟี ลักซแบบปด -การเทียบสี ผลการศึกษา
พบวาตัวแปรอิสระทั้งสองปจจัยมีอิทธิพลหลักและอิทธิพลรวมกันตอคาซีโอดีที่วัดไดอยางมีนัยสําคัญ เหล็ก
จําพวกเฟอรรัสจัดเปนสารรบกวนตอการวัดคาซีโอดี ทั้งในวิธีการไตเตรทและวิธีการเทียบสี โดยปริมาณ
เฟอรรัสซัลเฟตท่เี พิ่มขึ้นในสารละลายมาตรฐานกลูโคส ทําใหคาซีโอดีที่วัดไดมีคาต่ํากวาคาที่แทจริงอยางมี
นัยสําคัญ นอกจากนี้พบวาซีโอดีในตัวอยางที่วิเคราะหดวยวิธีการไตเตรทมีคาต่ํากวาผลที่ไดจากการวัดดวย
วิธีการเทียบส


 


AbstractThe objective of this study was to point out the significance of the tested factors
including quantity of ferrous sulfate and analytical techniques that affects the accuracy of
the COD measurement in water samples. To determine the interference of ferrous iron
on Chemical Oxygen Demand (COD) measurements, water samples containing glucose at
concentrations of 200 mg O2/L with various ferrous sulfate concentrations were analyzed
by the Closed Reflux, Titrimetric Method. Results were compared with the COD values
that were determined by the Closed Reflux, Colorimetric Method. The results showed
that both independent variables exerted significant main effects and also have significant
interaction effects on the COD values. Ferrous iron is the interference in COD
determination that was measured either by the titration or colorimetric methods. Increase
in concentrations of ferrous sulfate in glucose standard solutions results in the COD values
that were significantly lower than the true value. In addition, the COD results that were
measured by the colorimetric method were higher than the results obtained when the
titration method was used.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
นวลสอาด ส., & ถาวรชัยสิทธิ์ อ. (2017). ผลของสารรบกวนจำพวกเหล็กเฟอร์รัสและเทคนิคการวัดต่อค่าความต้องการออกซิเจนทางเคมีของ ตัวอย่างน้ำที่ผ่านการย่อยด้วยวิธีรีฟลักซ์แบบปิด: Effects of Ferrous Iron Interference and Measurement Techniques on Chemical Oxygen Demand of the Closed-Reflux Digested Water Samples. Journal of Science Ladkrabang, 26(2), 15–25. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/science_kmitl/article/view/107558
Section
Research article
Author Biographies

สปนนา นวลสอาด

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เจาคุณทหารลาดกระบัง

อุสารัตน ถาวรชัยสิทธิ์

โทรศัพท: 0 232-68000 ext. 6235,6249 โทรสาร: 0 232-68804