การศึกษาปัจจัยและพฤติกรรมผู้บริโภคที่ใช้บริการร้านเคเอฟซีในเขตกรุงเทพมหานคร A Study of Factors and Behaviors of Consumers Who Visit KFC Stores in Bangkok

Main Article Content

สายชล สินสมบูรณ์ทอง

Abstract

บทคัดยอในการศึกษาปจจัยและพฤติกรรมผูบริโภคที่ใชบริการรานเคเอฟซี ในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช
แบบสอบถามซึ่งประกอบดวยขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม การใชปจจัยทางการตลาดที่มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการรานเคเอฟซี และพฤติกรรมผูบริโภคที่ใชบริการรานเคเอฟซี
โดยวางแผนการสุมตัวอยางแบบกําหนดโควตา วิเคราะหขอมูลโดยใชการทดสอบความแตกตางระหวาง
คาสัดสวนของประชากร k กลุม และการวิเคราะหปจจัย ใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS version 24
ชวยในการคํานวณ ผลของการศึกษาพบวาการใชปจจัยทางการตลาดดา นผลติ ภณั ฑ ดานราคา ดานชอ งทาง
การจําหนายและสถานที่ตั้ง ดานสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการ และดานการสราง
และนําเสนอลักษณะทางกายภาพมีสัดสวนอยูในระดับมากและมีสัดสวนที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ในรายขอ รายดาน และโดยรวม นอกจากนี้สัดสวนพฤติกรรมผูบริโภคที่ใช
บริการรานเคเอฟซีเกี่ยวกับเหตุผลในการมาใชบริการรานเคเอฟซี ผูรวมมารับประทานอาหารรานเคเอฟซี
บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการมาใชบริการรานเคเอฟซี ชวงเวลาในการมาใชบริการรานเคเอฟซี
ระยะเวลาที่อยูในรานโดยเฉลี่ย ระยะเวลาที่เคยอยูในรานนานที่สุด โปรโมชั่นที่ชอบรับประทานมากที่สุด
เมนูขาวที่ชอบรับประทานมากที่สุด และเมนูทานเลนที่ชอบรับประทานมากที่สุด มีสัดสวนที่แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 สวนการวิเคราะหปจจัยพบวามีปจจัยที่สามารถสกัดได
จํานวน 5 ปจจัย คือ ขอมูลทั่วไปของลูกคา จํานวนชิ้นไกที่ซื้อและคาใชจายตอครั้ง ระยะเวลาที่อยูในราน
นานที่สุด รูปรางลักษณะของลูกคาและความถี่ในการซื้ออาหาร


 


AbstractIn this study, factors and behaviors of consumers who visit KFC stores in Bangkok
were surveyed. The questionnaire consisted of general customer information, market
factors used that were associated with behaviors of consumers who visit KFC stores. The
subjects were sampled by a quota random sampling method, and the obtained data were
analyzed using a test for k population proportions, and a factor analysis, with SPSS version
24. The results demonstrate that market factors used: products, prices, distribution
channels and locations, marketing promotion, personnel, process, and creation of physical
presentation were very high level and significantly different proportions at a significant
level of 0.05. Each used market factor were divided into subfactors and the proportions
between these used subfactors were also significantly different. All of the factors used as
a whole were responded as the following: most used, much used, moderately used, little
used, and least used. The proportions between these responses were significantly
different as well. Furthermore, the proportions of customers’ behavior between reason of
service, co-eaters, the person who influenced the decision, time period of visit, average
time of stay in store, the longest time of stay in store, the most popular eating promotion
and the most popular rice menus were significantly different at a significant level of 0.05.
Finally, factor analysis shows that 5 factors could be extracted: general customer
information, number of chicken pieces bought and cost per visit, the longest time of stay
in store, characteristics of customers and frequency of food buying.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
สินสมบูรณ์ทอง ส. (2017). การศึกษาปัจจัยและพฤติกรรมผู้บริโภคที่ใช้บริการร้านเคเอฟซีในเขตกรุงเทพมหานคร: A Study of Factors and Behaviors of Consumers Who Visit KFC Stores in Bangkok. Journal of Science Ladkrabang, 26(2), 43–58. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/science_kmitl/article/view/107561
Section
Research article