ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าเช่าเครื่องจักรและยานพาหนะ เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง Influent Factor on Equipment Rents of Equipment Revolving Fund Department of Highways

Main Article Content

อภินันทน กัญจนา
น้อมจิต กิตติโชติพาณิชย์

Abstract

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อหาปจจัยที่มีอิทธิพลตอคาเชาเครื่องจักรและยานพาหนะ งานเงินทุน
หมุนเวียนคาเครื่องจักรกล กรมทางทางหลวงโดยใชขอมูลทุติยภูมิจาก งานเงินทุนหมุนเวียนคา
เครื่องจักรกล กรมทางหลวง ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2554 ถึง กันยายน 2557 ตัวแปรอิสระที่ใชทั้งหมดมี 17
ตัวแปรในการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) ดวยวิธีการ
คัดเลือกตัวแปรอิสระ 2 วิธี คือ วิธีการลดตัวแปรอิสระ (Backward Elimination Procedure) และวิธีการ
เพิ่มตัวแปรอิสระแบบขั้นตอน (Stepwise Regression Procedure) เนื่องจากตัวแปรอิสระที่มีจํานวนมาก
และตัวแปรอิสระบางตัวอาจมีความสัมพันธกัน จึงใชการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) ดวยวิธี
วิเคราะหองคประกอบหลัก (Principal Component Analysis) มาชวยในการจับกลุมตัวแปรอิสระที่มี
ความสัมพันธกันและใชการหมุนแกนปจจัยรวมเพื่อใหตั้งฉากกันดวยวิธีวาริแมกซ ผลการวิจัยพบวาปจจัยที่
มีอิทธิพลตอตอคาเชาเครื่องจักร ประกอบดวยตัวแปรเชิงปริมาณ ไดแก ปจจัยรวมที่ 2 คือ ประสิทธิภาพ
เครื่องจักร ปจจัยรวมที่ 3 คือ การใชงานเครื่องจักร และคาเชายานพาหนะเดือนกอนหนา ตัวแปรเชิง
คุณภาพ ไดแก อายุมาตรฐาน ประเภทการเชา สําหรับปจจัยที่มีอิทธิพลตอตอคาเชายานพาหนะ
ประกอบดวยตัวแปรเชิงปริมาณ ไดแก ปจจัยรวมที่ 1 คือคาใชจายตามปริมาณงาน และคาเชายานพาหนะ
เดือนกอนหนา ตัวแปรเชิงคุณภาพ ไดแก อายุมาตรฐาน ประเภทงาน ประเภทการเชา และรูปแบบการเชา


 


Abstract
The purpose of this research is to analyze factors which are major influence for
lease rate of mechanical machines, vehicles and Department of Highways' revolving fund by referring to the secondary data from Department of Highways since October 2011 until
September 2014. There are 17 independent variables used in Multiple Linear Regression
Analysis and chosen by Backward Elimination Procedure and Stepwise Regression
Procedure. Since there are plenty of independent variables and some are related, we
have had factor analysis by Principle Component Analysis to group the related
independent variables and by Varimax Orthogonal Rotation method.From the research, it
has been found that the major influential factors in mechanical machine lease rate are
consisting of quantitative variables, i.e. the second modifying factor – machine efficiency,
and the third modifying factors i.e. machine operational usage and the previous month’s
lease rate, and qualitative variables, i.e. standard lifetime, types of lease and leasing
pattern. The influential factors in vehicle lease rate consist of quantitative variables, i.e.
the first modifying factor – actual operational expenditures and vehicle lease rate of the
previous month, and qualitative variables, i.e. standard lifetime, types of work, types of
lease and leasing pattern.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
กัญจนา อ., & กิตติโชติพาณิชย์ น. (2017). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าเช่าเครื่องจักรและยานพาหนะ เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง: Influent Factor on Equipment Rents of Equipment Revolving Fund Department of Highways. Journal of Science Ladkrabang, 26(2), 59–72. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/science_kmitl/article/view/107562
Section
Research article
Author Biography

อภินันทน กัญจนา

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เจาคุณทหารลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

Most read articles by the same author(s)