ลำดับ d และเมทริกซ์ของลำดับจำนวนเต็ม On the d-sequences and the Matrices of Integer Sequences

Main Article Content

ภานุพงศ วิจิตรคุณากร
บุญรอด ยุทธานันท
สภุาวดี พฤกษาพิทักษ

Abstract

บทคัดยอลําดับ d คือลําดับ ( ) xk ที่สอดคลองกับสมการเวียนเกิด x dx x k k k    1 2  สําหรับจํานวน
เต็ม d และ k  3 การวิจัยน้ีพิสูจนวาลําดับยอยบางลําดับของลําดับ d ยังคงเปนลําดับ d
นอกจากน้ีเรายังไดศึกษาตัวกําหนดของเมทริกซจัตุรัสที่มีสมาชิกเปนลําดับที่สอดคลองสมการเวียนเกิด
เดียวกัน ในกรณีของลําดับ d ตัวกําหนดของเมทริกซมิติ n n  มีคาเปนศูนยเมื่อ n มีคามากกวา 2


AbstractA d -sequence is a sequence ( ) xk satisfying a recurrence relation
x dx x k k k    1 2  for integers d and k  3. In this article, we show that certain
subsequences of a d -sequence are still d -sequences. We also study the determinant of
square matrices whose entries satisfy the same linear recurrence relation. In the case of
d -sequences, the n n  matrix has determinant zero if n is greater than 2 .


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
วิจิตรคุณากร ภ., ยุทธานันท บ., & พฤกษาพิทักษ ส. (2017). ลำดับ d และเมทริกซ์ของลำดับจำนวนเต็ม: On the d-sequences and the Matrices of Integer Sequences. Journal of Science Ladkrabang, 26(2), 89–101. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/science_kmitl/article/view/107565
Section
Research article
Author Biographies

ภานุพงศ วิจิตรคุณากร

หนวยวิจยั พีชคณิตและการประยุกต ภาควิชาคณติ ศาสตรและสถิติ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยั สงขลานครนิ ทร

บุญรอด ยุทธานันท

ที่อยูติดตอ. โทรศัพท : 074-288698 โทรสาร : 074-558842 E-mail : boonrod.y@psu.ac.th

สภุาวดี พฤกษาพิทักษ

หนวยวิจยั พีชคณิตและการประยุกต ภาควิชาคณติ ศาสตรและสถิติ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยั สงขลานครนิ ทร