การพัฒนาโปรแกรมระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและฐานข้อมูลนักศึกษา Software Development of Advisor System and Student database

Main Article Content

จิราภรณ รื่นสัมฤทธิ์
วีณา เนตรสวาง

Abstract

บทคัดยอการพัฒนาโปรแกรมระบบอาจารยที่ปรึกษาและฐานขอมูลนักศึกษา คณะผูวิจัยไดจัดทําขึ้นเพื่อใช
เปนเครื่องมือในการจัดกลุมนักศึกษาใหมีจํานวนและสัดสวนท่ีเหมาะสมกับอาจารยที่ปรึกษา เพื่อให
อาจารยที่ปรึกษาใชควบคุม ดูแล และใหคําแนะนําปรึกษาไดอยางใกลชิดและประสิทธิภาพ พรอมทั้งได
ระบบฐานขอมูลของนักศึกษาดวย นอกจากนี้ยังชวยเพิ่มชองทางการติดตอสื่อสารระหวางอาจารยที่ปรึกษา
และนักศึกษาใหมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น


 


AbstractIn this work, we developed the database program to manage the advisor system
including the student database. The students were randomly selected into the small
group to the advisor. The advisor system software was to serve as a tool for increasing the
efficiency of looking and caring the students. Moreover, it could to be the good
communication channel between the advisor and students.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
รื่นสัมฤทธิ์ จ., & เนตรสวาง ว. (2017). การพัฒนาโปรแกรมระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและฐานข้อมูลนักศึกษา: Software Development of Advisor System and Student database. Journal of Science Ladkrabang, 26(2), 102. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/science_kmitl/article/view/107568
Section
Academic article
Author Biographies

จิราภรณ รื่นสัมฤทธิ์

ภาควิชาคณติ ศาสตร คณะวิทยาศาสตรป ระยุกต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

วีณา เนตรสวาง

ภาควิชาคณติ ศาสตร คณะวิทยาศาสตรป ระยุกต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ