การหาค่าตัวประมาณเบส์ด้วยโปรแกรมวินบั๊ก

Main Article Content

อัชฌา อระวีพร

Abstract

บทคัดย่อ

โปรแกรมวินบั๊กเป็นโปรแกรมทางสถิติสำหรับการประมาณค่าประมาณเบส์โดยใช้วิธีของ มาร์คอฟ เชน มอนติคาร์โล (MCMC) ในการประมาณค่าพารามิเตอร์ ตัวประมาณเบส์เป็นวิธีหนึ่งที่นิยม ใช้เนื่องจากมีการใช้ฟังก์ชันการแจกแจงโดยหลักเกณฑ์มาช่วยในการประมาณค่าพารามิเตอร์ ซึ่งวิธีการนี้ ค่อนข้างยุ่งยากในการพิสูจน์ในรูปแบบของการแจกแจงแต่โปรแกรมวินบั๊กสามารถช่วยคำนวณค่าของ ตัวประมาณจากการแจกแจงภายหลังจากตัวประมาณเบส์ โดยผู้ใช้โปรแกรมไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ให้ได้ รูปแบบของการแจกแจงก็สามารถประมาณค่าได้

คำสำคัญ : การแจกแจงภายหลัง, การแจกแจงโดยหลักเกณฑ์, ตัวประมาณเบส์, มาร์คอฟ เชน มอนติคาร์โล

 

Abstract

WinBUGS is statistical software to estimate Bayes estimator using Markov Chain Monte Carlo (MCMC) method. For parameter estimation, the Bayesian estimator is one method to use over a wide range because there is a prior distribution to evaluate parameter. However this method is rather complicated to be proved in form of distribution function but WinBUGS program can help to calculate Bayes estimator from posterior distribution. Therefore the user can estimate parameter without proving in order to know the distribution function.

Keywords : Bayes Estimator, Markov Chain Monte Carlo, Posterior Distribution, Prior Distribution

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
อระวีพร อ. (2011). การหาค่าตัวประมาณเบส์ด้วยโปรแกรมวินบั๊ก. Journal of Science Ladkrabang, 20(2), 45–60. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/science_kmitl/article/view/19792
Section
Academic article