การขยายพันธ์ุบอนสี กุหลาบหิน และคว่ำตายหงายเป็ น โดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

Main Article Content

ภพเก้า พุทธรักษ์
รัฐพร จันทร์เดช
วารุต อยู่คง

Abstract

บทคัดย่อ

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใบอ่อนกุหลาบหิน บอนสี และคว่ำตายหงายเป็ น ที่เพาะเลี้ยงบนสูตร อาหาร MS ดัดแปลง เป็นเวลา 6 สัปดาห์ พบว่าชิ้นส่วนใบอ่อนกุหลาบหินที่เพาะเลี้ยงบนสูตรอาหาร MS ดัดแปลง ที่เติม TDZ เข้มข้น 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA เข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชัก นำให้เกิดการสร้างยอดเฉลี่ยมากที่สุด 241 ยอดต่อชิ้นพืชเริ่มต้น และการเพาะเลี้ยงใบอ่อนบอนสีบนสูตร อาหาร MS ดัดแปลง ที่เติม BA เข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA เข้มข้น 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักนำให้เกิดยอดเฉลี่ยมากที่สุด 12 ยอดต่อชิ้นพืชเริ่มต้น ส่วนการเพาะเลี้ยงใบอ่อนคว่ำตายหงาย เป็นบนสูตรอาหาร MS ดัดแปลงที่เติม BA เข้มข้น 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA เข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักนำให้เกิดยอดเฉลี่ยมากที่สุด 243 ยอดต่อชิ้นพืชเริ่มต้น การชักนำให้เกิดราก จากยอดใหม่ของกุหลาบหิน พบว่ายอดอ่อนของกุหลาบหินที่เพาะเลี้ยงบนสูตรอาหาร MS ดัดแปลง ที่ เติม NAA ความเข้มข้น 0.1 และ 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักนำให้เกิดจำนวนรากเฉลี่ยมากที่สุด 7 รากต่อยอดเริ่มต้น และพืชต้นใหม่ที่มีขนาดความสูงประมาณ 2-2.5 เซนติเมตร ของบอนสี กุหลาบหิน และคว่ำตายหงายเป็น ที่ได้จากการทดลอง สามารถย้ายออกปลูก และเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อม ปกติ โดยมีอัตราการรอดชีวิต 80 เปอร์เซ็นต์

คำสำคัญ : การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, การเพาะเลี้ยงใบ, กุหลาบหิน, บอนสี, คว่ำตายหงายเป็น

 

Abstract

In vitro culture of young leaf of Kalanchoe blossfeldiana, Caladium bicolor and Kakanchoe pinnata were cultured on modified MS medium for 6 weeks. The results from young leaf of K. blossfeldiana indicated that the highest number of shoots (241 shoots per explants) was obtained when cultured its young leaf on modified MS medium with 1.0 mg/l TDZ and 0.1 mg/l NAA. In vitro young leaf culture of C. bicolor was conducted on modified MS medium. The result showed modified MS medium with 0.5 mg/l BA in combination with 2 mg/l NAA gave best medium that induce the highest number of shoots which were 12 shoot per explants. In vitro young leaf culture of K. pinnata was conducted on modified MS medium. The result showed modification MS medium with 0.3 mg/l BA combination with 0.1 mg/l NAA gave the best result in induced shoot which gave the highest total 243 shoot per explants. In vitro rooting of regenerated shoots of K. blossfeldiana was performed on modified MS medium with 0.1 mg/l NAA. The results showed that the highest root induction number (7 roots per shoot) was received when cultured on that medium. Complete plants with 2-2.5 cm. in height could be transferred to grow well under normal environment with the highest percentage of survival at 80 %.

Keywords : Tissue culture, Leaf culture, Kalanchoe blossfeldiana, Caladium bicolor, Kakanchoe pinnata

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
พุทธรักษ์ ภ., จันทร์เดช ร., & อยู่คง ว. (2012). การขยายพันธ์ุบอนสี กุหลาบหิน และคว่ำตายหงายเป็ น โดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ. Journal of Science Ladkrabang, 21(2), 1–15. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/science_kmitl/article/view/19828
Section
Research article