การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะ วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Main Article Content

สุจิตรา สุคนธมัต

Abstract

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยศึกษาประชากร จากนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี จำนวน 3,402 คน สุ่มตัวอย่างขนาด 552 คน โดยใช้แผนการสุ่ม ตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิและเลือกกลุ่มตัวอย่างในแต่ละชั้นภูมิโดยวิธีสุ่มแบบมีระบบ และใช้ แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ การทดสอบ Z การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจำแนกทางเดียว (One-way ANOVA) การ เปรียบเทียบรายคู่ (Multiple Comparision) และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson productmoment correlation coefficient) ผลการสำรวจ พบว่า เมื่อนักศึกษาประสบปัญหาวิตกกังวลในเรื่องการ เรียน/เรื่องส่วนตัวส่วนใหญ่จะขอคำปรึกษาจากบิดามารดา สาเหตุที่ทำให้นักศึกษามีผลการเรียนไม่ เป็นไปตามที่คาดหวังได้แก่เอาใจใส่การเรียนน้อย วิธีปรับปรุงตนเองของนักศึกษาเพื่อให้ผลการเรียนดี ขึ้นได้แก่ตั้งใจเรียนมากขึ้น สาเหตุจากอาจารย์ผู้สอนที่ทำให้นักศึกษามีผลการเรียนไม่เป็นไปตามที่ คาดหวังได้แก่ วิธีการสอนของอาจารย์และอาจารย์ออกข้อสอบยากเกินไป ผลจากการทดสอบสมมุติฐาน ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้แก่ ปัจจัยทางด้านประเภทของการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาไม่มี ความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังปัจจัยทางครอบครัว ได้แก่ สถานภาพครอบครัว ระดับการศึกษาของบิดามารดา อาชีพ ของบิดามารดา รายได้ของบิดามารดา ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดากับนักศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยโดยทั่วๆไป และ ความสัมพันธ์ของกลุ่มเพื่อนกับนักศึกษา มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะ วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปัจจัยทางด้านตัวนักศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ สาขาวิชา ชั้นปี ภูมิลำเนา บุคคลที่นักศึกษาพักอาศัย การทำงานพิเศษ และ ทัศนคติในการ เรียนของนักศึกษา มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คำสำคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ปัจจัยทางด้านประเภทของการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา, ปัจจัยทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเข้าศึกษา, ปัจจัยทางครอบครัว, ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์, ปัจจัยทางด้านตัวนักศึกษา

 

Abstract

This research studies factors related to academic achievement in Faculty of Science, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang from Bachelor Degree students of all years. With the total number of population 3,402 the sample size is 552. The study utilyzes stratified systematic sampling by using questionnaires. as a tool for data collection. Statistical analysis includes percentage, Z-test, One-way ANOVA, Multiple Comparison, and Pearson product-moment correlation coefficient. Research result found that when students have problems with academic personal issues, most students seek advice from their parents. The reasons for unsatisfactery study result includes little effort in studying. The students’ solution is to put men effort into studying. Reasons from lectures responsible to unsatisfactery study result of students includes methods of teaching and examination being too difficult. Hypothesis test of factors related to academic achievement of Faculty of Science, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang includes: For factors regarding categories of university entrance examination. There is no significant relation to academic achievement of students in Faculty of Science, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang. For factors regarding pre-university academic achievement which include grade 12’s GPA. There is significant relation to academic achievements of students in Faculty of Science, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang. For factors regarding family which include family status, parents’ education, parents’ occupation, parents’ salary relationship between parents and students, there is no significant relation to academic achievement of students in Faculty of Science, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang. For factors regarding the environment of Faculty of Science which include general university environment and relationship between friends and student. There is significant relation to academic achievement of students in Faculty of Science, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang. Factors regarding students which include gender, major, class year, hometown, residency, part-time job, and student’s attitude on studying. There is significant relation to academic achievement of students in Faculty of Science, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang.

Keywords : Learning achievement, Factors regarding categories of university entrance examination, Factors regarding pre-university academic achievement, Factors regarding family, Factors regarding the environment of Faculty of Science, Factors regarding students

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
สุคนธมัต ส. (2012). การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะ วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. Journal of Science Ladkrabang, 21(2), 16–35. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/science_kmitl/article/view/19830
Section
Research article

Most read articles by the same author(s)