กะเพรากับการต้านอนุมูลอิสระ

Main Article Content

สุกัญญา เขียวสะอาด

Abstract

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้เกี่ยวข้องกับอนุมูลอิสะ สารต้านอนุมูลอิสระ องค์ประกอบทางเคมีของ กะเพรา และฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของกะเพรา อนุมูลอิสระเกิดจากปัจจัยทั้งภายในร่างกาย และจาก สิ่งแวคล้อม ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคร้ายต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคความดัน โลหิตสูง โรคเบาหวาน โรครูมาตอยด์ และโรคภาวะชรา เป็นต้น ผัก ผลไม้ และพืชสมุนไพร ส่วน ใหญ่เป็นแหล่งสำคัญของสารต้านอนุมูลอิสระในธรรมชาติ กะเพราเป็นผักสวนครัว ที่นิยมนำมาปรุง อาหาร และมีสรรพคุณทางยาใช้รักษาโรคหลายชนิด กะเพราเป็นแหล่งของวิตามินซี เบต้าแคโรทีน และสารประกอบฟีนอลิกรวมถึงสารฟลาโวนอยด์หลายชนิด ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าสารเหล่านี้มี บทบาทสำคัญในการต้านอนุมูลอิสระ ปัจจุบันมีกลุ่มวิจัยหลายกลุ่มรายงานวิจัยถึงฤทธ์ิต้านอนุมูล อิสระของกะเพรา ดังนั้นกะเพราจึงเป็นพืชที่น่าสนใจในการป้องกันอนุมูลอิสระ และยังมีประโยชน์ ต่อร่างกายในการเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ

คำสำคัญ : กะเพรา, อนุมูลอิสระ, สารต้านอนุมูลอิสระ

 

Abstract

This review was related to the free radicals, antioxidants, chemical constituents of Ocimum sanctum Linn. and its antioxidation effect. The free radical sources were found from inner of human body and their environment. There are a major cause of various diseases such as cancer, heart disease, hypertension, diabetic, rheumatoid arthritis and ageing. Vegetables, fruits and herbs are the good source of antioxidants. O. sanctum is a vegetable. It has been used for cooking and also had medicinal properties for various diseases. O. sanctum contains vitamin C and \inline \beta-carotene, including flavonoids and phenolic compounds which known to possess antioxidant potential. Recently, many group of researcher have been reported to antioxidant activity of O. sanctum . Therefore, O. sanctum is the interested vegetable in prevention of free radicals. It may be useful for human body as the healthy supplement.

Keywords : Ocimum sanctum, free radicals, antioxidants

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เขียวสะอาด ส. (2012). กะเพรากับการต้านอนุมูลอิสระ. Journal of Science Ladkrabang, 21(2), 54–65. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/science_kmitl/article/view/19845
Section
Academic article