เทคนิคการตรวจวัดปริมาณเมทิลเอสเทอร์ในไบโอดีเซล

Main Article Content

ภิเษก รุ่งโรจน์ชัยพร
สายรุ้ง ซาวสุภา

Abstract

บทคัดย่อ

ในการผลิตไบโอดีเซลไม่ว่าจะด้วยกระบวนการแบบใดหรือสภาวะแบบใดก็ตาม สิ่งสำคัญที่ ผู้ผลิตหรือผู้วิจัยส่วนใหญ่ให้ความสนใจ คือ ปริมาณของผลผลิตที่สูงที่สุดหลังจากทำการสังเคราะห์ ไบโอดีเซล ดังนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ผลิตจะต้องทราบถึงปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก ปฎิกิริยา ทรานเอสเทอริฟิเคชัน โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปฎิกิริยาทรานเอสเทอริฟิเคชันระหว่างเมทานอล กับน้ำมันจากพืชหรือน้ำมันจากสัตว์ คือ เมทิลเอสเทอร์กับกลีเซอรอล ซึ่งเกิดจากการแทนที่หมู่อัลคิลใน แอลกอฮอล์ด้วยหมู่อัลคิลจากเอสเทอร์ ในบทความนี้ได้รวบรวมเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์หา ปริมาณเมทิลเอสเทอร์ ที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ เช่น เทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี (GC) เทคนิค โครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (HPLC) เทคนิคโปรตอนนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ (1H-NMR) เทคนิคอินฟาเรดสเปกโตรสโคปี (IR) และเทคนิคเครื่องวิเคราะห์ด้วยความร้อน (TGA) เป็น ต้น โดยได้รวบรวมเทคนิคการวิเคราะห์หาปริมาณเมทิลเอสเทอร์โดยเน้นเทคนิควิเคราะห์ที่ได้รับความ นิยม และเป็นเทคนิคที่ทำได้ง่ายและใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในงานวิจัยและงานอุตสาหกรรม

คำสำคัญ : ไบโอดีเซล, เมทิลเอสเทอร์, เทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี, เทคนิคโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง, เทคนิคโปรตอนนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์, เทคนิคอินฟาเรดสเปกโทรสโคปี, เทคนิคเครื่องวิเคราะห์ด้วยความร้อน

 

Abstract

The maximum productivity from the biodiesel synthesis is one of the most important factors that the manufacturers or researchers are mainly focused. In the production of biodiesel, whether biodiesel is manufactured by different processes or different conditions, it is essential to know the amount of the product. These products (methyl ester and glycerol) are synthesized from the transesterification between methanol and vegetable oils or animal fats. This article describes various techniques such as, gas chromatography (GC), high-performance liquid chromatography (HPLC), proton nuclear magnetic resonance spectroscopy (1H-NMR), infrared spectroscopy (IR), thermogravimetric analysis (TGA) etc. This review focused on methods for determining methyl ester which are simple and widely used in research and industry.

Keywords : Biodiesel, Methyl Ester, GC, HPLC, 1H-NMR, TGA

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
รุ่งโรจน์ชัยพร ภ., & ซาวสุภา ส. (2012). เทคนิคการตรวจวัดปริมาณเมทิลเอสเทอร์ในไบโอดีเซล. Journal of Science Ladkrabang, 21(2), 66–77. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/science_kmitl/article/view/19849
Section
Academic article

Most read articles by the same author(s)