ทฤษฎีบทการลู่เข้าอย่างเข้มโดยการส่งแบบ S

Main Article Content

ปรียาภรณ์ สืบเกิด
ปิยดา โพธ์ิศรี
อาทิตย์ แข็งธัญการ

Abstract

บทคัดย่อ

จุดประสงค์ของบทความนี้ เพื่อศึกษาการส่งแบบ S ที่สร้างจากวงศ์จำกัดของการส่งแบบไม่ ขยายและจำนวนจำกัดของจำนวนจริงบวก และนำความรู้ที่ได้ไปสร้างทฤษฎีบทใหม่ สำหรับการหา สมาชิกร่วมของเซตของปัญหาจุดตรึงสำหรับการส่งแบบไม่ขยาย เซตของคำตอบของปัญหาดุลยภาพ เซต ของปัญหาดุลยภาพทั่วไป และเซตของอสมการการแปรผันในปริภูมิฮิลเบิร์ต

คำสำคัญ : การส่งแบบไม่ขยาย, ปัญหาดุลยภาพ, จุดตรึงการ, ลู่เข้าแบบเข้ม, การส่งแบบ S

 

Abstract

The purpose of this paper, we study the S – mapping generated by a finite family of nonexpansive mapping and a finite set of positive real number. To construct new theorems for finding a common element of the set of fixed points of nonexpansive mapping and the set of solution of equilibrium problems and the set of generalized equilibrium problems and the set of variational problems in a Hilbert space.

Keywords : nonexpansive mapping, generalized equilibrium problems, fixed points, strong convergence, S-mapping

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
สืบเกิด ป., โพธ์ิศรี ป., & แข็งธัญการ อ. (2012). ทฤษฎีบทการลู่เข้าอย่างเข้มโดยการส่งแบบ S. Journal of Science Ladkrabang, 21(2), 87–103. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/science_kmitl/article/view/19858
Section
Academic article