ความต้องการของนักศึกษาที่มีต่อสื่อการสอนของคณะวิทยาศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Main Article Content

น้อมจิต กิตติโชติพาณิชย์
กิตติ ลิปิธร
ฤชุตาติ์ พรพัฒนากุล
วรัฎฐา นกอยู่

Abstract

บทคัดย่อ

            การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาความต้องการประเภทและลักษณะสื่อการสอนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสอนวิชาที่มีนื้อหาเกี่ยวกับการคำนวณ การบรรยาย และปฎิบัติ  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งเก็บจากนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ด้วยแผนการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิและในแต่ละชั้นภูมิใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ  ได้ขนาดตัวอย่าง 353 คน จากผลการวิจัย พบว่า วิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการคำนวณ และ การปฏิบัติ นักศึกษามีความต้องการสื่อการสอนในชั้นเรียนประเภทเครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Digital Visualizer)  ส่วนวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบรรยาย นักศึกษามีความต้องการสื่อการสอนในชั้นเรียนประเภทโปรแกรมที่ช่วยนำเสนองาน (PowerPoint)  โดยสื่อการสอนในชั้นเรียนประเภทโปรแกรมที่ช่วยนำเสนองาน ต้องการให้มีลักษณะตัวอักษรหนา  ชนิดตัวอักษรแบบหัวกลม  พื้นหลังสีอ่อน  ตัวอักษรสีเข้ม  มีรูปภาพ  ส่วนสื่อการสอนในชั้นเรียนประเภทเครื่องฉายภาพ 3 มิติ ต้องการให้มีลักษณะการเขียนตัวอักษรด้วยปากกาเมจิก (หัวเล็ก) และมีขนาดตัวอักษรขนาดกลาง  และสื่อการเรียนการสอนแบบธรรมดา ต้องการให้ใช้ปากกา Whiteboard สีดำในการเขียนตัวอักษร และใช้สีที่แตกต่างกันเพื่อเน้นคำที่ต้องการ

คำสำคัญ :  สื่อการสอน, เครื่องฉายภาพ 3 มิติ, โปรแกรมที่ช่วยนำเสนองาน, สื่อการสอนแบบธรรมดา

 

Abstract

            The objective of this research is to study the needs’ students about the types of instruction media in classes of the Faculty of Science used in 3 aspects of subject: calculation, lecture and practice Moreover, the characterization of each type of instruction that students need are explore in this research too.  Questionnaires  were  used to collected data from the sample that was randomly selected from students in the Faculty of Science King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang by using stratified random sampling and systematic sampling in each stratum. Sample size is 353. The results showed that students need Instruction media in the classes category Digital Visualizer in the theory relating to the calculation and practice. Students need Instruction media in the classes category PowerPoint in the theory relating to the lectures. The characterization of the instruction media in the classes category PowerPoint that students need is bold, type fonts knob, light background, dark letters and picture. The characterization of the instruction media in the classes category Digital visualizer  that students need letters are written with magic pen (small head) and medium size. And the characterization of the regular instruction media basic that students need is to use the different color to highlight different keyword and a black pen to write letters on whiteboard.

Keywords: Instruction media, Digital Visualizer, PowerPoint,  Regular instruction media basic

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
กิตติโชติพาณิชย์ น., ลิปิธร ก., พรพัฒนากุล ฤ., & นกอยู่ ว. (2015). ความต้องการของนักศึกษาที่มีต่อสื่อการสอนของคณะวิทยาศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. Journal of Science Ladkrabang, 23(2), 51–66. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/science_kmitl/article/view/31506
Section
Research article

Most read articles by the same author(s)