นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์: ด้านวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์การเกษตรและชีวภาพ ชีววิทยา จุลชีววิทยา เคมี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณิตศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ   

  • General Agricultural and Biological Sciences
  • General Microbiology
  • General Chemistry
  • General Mathematics
  • General Computer Science                                                                                           

กระบวนการพิจารณาบทความ: บทความทุกเรื่องจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาความถูกต้องทางวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญ (Reviewer) ในสาขาที่เกี่ยวข้องจำนวน 3 ท่านต่อบทความ จากหลากหลายสถาบัน ซึ่งไม่สังกัดองค์กรเดียวกับผู้แต่งบทความ และต้องมีเห็นชอบให้ตีพิมพ์ได้อย่างน้อย 2 ใน 3 ท่าน โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (Double-blind review)

ประเภทของบทความ: บทความวิจัย (Research article) บทความวิจัยอย่างย่อ (Short report) บทความปริทัศน์ (Review article)

ภาษาที่รับตีพิมพ์: ไทย-อังกฤษ

กำหนดออก: วารสารมีกำหนดเผยแพร่ 2 ฉบับต่อปี (ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม -ธันวาคม

ค่าใช้จ่าย: ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ในการตีพิมพ์ในวารสาร PBRU Science Journal

เจ้าของวารสาร:   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี