นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์ :ด้านวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขา ได้แก่ เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณิตศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                              

กระบวนการพิจารณาบทความ :บทความทุกเรื่องจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาความถูกต้องทางวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญ (Reviewer) ในสาขาที่เกี่ยวข้องจำนวน 3 ท่าน และต้องมีเห็นชอบให้ตีพิมพ์ได้อย่างน้อย 2 ใน 3 ท่าน โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (Double-blind review)

ประเภทของบทความ :บทความวิจัย (Research article) บทความวิจัยอย่างย่อ (Short report) บทความปริทัศน์ (Review article)

ภาษาที่รับตีพิมพ์ : ไทย-อังกฤษ

กำหนดออก :วารสารมีกำหนดเผยแพร่ 2 ฉบับต่อปี (ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม -ธันวาคม)

เจ้าของวารสาร :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี