เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

 • บทความนี้ยังไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น (หรือหากมีกรุณาอธิบายในข้อความส่งถึงบรรณาธิการ).
 • บทความเตรียมในรูปแบบของไฟล์ OpenOffice, Microsoft Word หรือ RTF
 • มีการให้ URLs สำหรับเอกสารที่อ้างอิงจากอินเทอร์เน็ต
 • ต้นฉบับพิมพ์เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ด้วยอักษร Cordia New ขนาด 14 (ยกเว้นชื่อเรื่องใช้ขนาด16 ตัวเข้ม) เว้นขอบกระดาษด้านซ้ายและด้านขวา 1 นิ้ว ด้านบนและด้านล่าง 1 นิ้ว หน้ากระดาษ A4 ระบุหมายเลขหน้าด้านบนขวา และพิมพ์แบบคอลัมน์เดียว เว้นระยะบรรทัดพิมพ์ 2 โดยใส่หมายเลขบรรทัดตลอดทั้งเอกสาร และจำนวนหน้าของเรื่องในฉบับ Manuscript ไม่เกิน 25 หน้า (ซึ่งกองบรรณาธิการวารสารฯ จะดำเนินการจัดให้เป็น 2 คอลัมน์ เมื่อทำการเผยแพร่บนเว็บไซต์) Manuscript ที่มีรูปภาพ และ/หรือ ตารางประกอบ ให้วางรูปภาพที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi และ/หรือตารางพร้อมคำบรรยายชื่อภาพและตารางเป็นภาษาอังกฤษในตำแหน่งหลังเอกสารอ้างอิงท้ายเรื่อง ดังแสดงรูปแบบตัวอย่างรูปภาพและตารางด้านล่างการลำดับเรื่องเรียงดังนี้
  1.ชื่อเรื่อง:
  ตั้งชื่อทั้งไทยและอังกฤษให้สอดคล้อง สื่อความหมายได้ดีกับเนื้อหาในเรื่อง ชื่อภาษาอังกฤษทุกตัวให้ตัวขึ้นต้นเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ (ยกเว้น Preposition)
  2.ชื่อผู้เขียนและผู้ร่วมเขียน:
  เขียนชื่อนามสกุลเต็มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใต้ชื่อเรื่อง พร้อมทั้งสถานที่ทำงานในรูปแบบของหมายเลขตัวยกท้ายชื่อและชื่อหน่วยงานของผู้วิจัยทั้งไทยและอังกฤษเรียงลำดับหมายเลข และระบุ E-mail ของผู้รับผิดชอบ (Corresponding author) ด้วยอักษร Cordia New ขนาด 12
  3.บทคัดย่อ:
  กรณีบทคัดย่อเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์ซึ่งไม่สามารถเขียนภาษาไทยได้ ให้เขียนบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียวได้ โดยบทคัดย่อมีจำนวนไม่เกิน 300 คำ
  4.คำสำคัญ:
  คำสำคัญและ Key words: อย่างละไม่เกิน 5 คำ (สำหรับภาษาไทยไม่มีจุลภาค (,) คั่นคำ)
  5.เนื้อเรื่อง:
  ประกอบด้วย บทนำ วิธีการวิจัย ผลการวิจัย อภิปรายผล สรุปผลการวิจัย กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) และเอกสารอ้างอิง (ใช้ระบบตัวเลข และเขียนแบบแวนคูเวอร์ (Vancouver Style) หลักการอ้างอิงในเนื้อเรื่อง (in-text citations) เมื่อนำผลงานของบุคคลอื่นไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดมาอ้างในงานวิจัยให้ใส่ตัวเลขกำกับท้ายของข้อความนั้นเรียงตามลำดับหมายเลข 1,2, 3…….โดยใช้การยกกำลังเลขอารบิก
  6.กิตติกรรมประกาศ
  ขอขอบคุณผู้ส่งบทความทุกท่านที่ให้ความร่วมมือรักษาระเบียบการเขียนบทความนี้
  7.เอกสารอ้างอิง
  รูปแบบการพิมพ์เอกสารอ้างอิงให้เรียงลำดับตามหมายเลขอ้างอิง แบบแวนคูเวอร์ ตามเอกสารเผยแพร่ของ จิราภรณ์ จันทร์จร หัวข้อ “การเขียนเอกสารอ้างอิงแบบแวนคูเวอร์” เผยแพร่อยู่ใน http://library.md.chula.ac.th/guide/vancouver2011.pdf
 • บทความเตรียมตามข้อกำหนดของวารสารฯ ทั้งในแง่ของรูปแบบและการอ้างอิง ตามคำแนะนำสำหรับผู้แต่ง (Author Guidelines)
 • รายละเอียดของเจ้าของบทความ เช่น ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
 • ขอให้ใส่อีเมล์ผู้รวมวิจัยให้ครบทุกคน

คำแนะนำสำหรับผู้แต่ง

   1. การเตรียมต้นฉบับ

เรื่องที่ต้องการส่งต้องเป็นไฟล์ .docx เท่านั้น สามารถส่งผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ https://li01.tci-thaijo.org/index.php/scijPBRU/about/submissions ต้นฉบับพิมพ์เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ด้วยอักษร Cordia New ขนาด 14 (ยกเว้นชื่อเรื่องใช้ขนาด16 ตัวเข้ม) เว้นขอบกระดาษด้านซ้ายและด้านขวา 1 นิ้ว ด้านบนและด้านล่าง 1 นิ้ว หน้ากระดาษ A4 ระบุหมายเลขหน้าด้านบนขวา และพิมพ์แบบคอลัมน์เดียว เว้นระยะบรรทัดพิมพ์ 2 โดยใส่หมายเลขบรรทัดตลอดทั้งเอกสาร และจำนวนหน้าของเรื่องในฉบับ Manuscript ไม่เกิน 25 หน้า  Manuscript ที่มีรูปภาพ และ/หรือ ตารางประกอบ ให้วางรูปภาพที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi และ/หรือตารางพร้อมคำบรรยายชื่อภาพและตารางเป็นภาษาอังกฤษ

ในตำแหน่งหลังเอกสารอ้างอิงท้ายเรื่อง ดังแสดงรูปแบบตัวอย่างรูปภาพและตารางด้านล่าง

Figure 1. 

Table 1.   

การลำดับเรื่องเรียงดังนี้

1.ชื่อเรื่อง:

ตั้งชื่อทั้งไทยและอังกฤษให้สอดคล้อง สื่อความหมายได้ดีกับเนื้อหาในเรื่อง ชื่อภาษาอังกฤษทุกตัวให้ตัวขึ้นต้นเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ (ยกเว้น Preposition)

2.ชื่อผู้เขียนและผู้ร่วมเขียน:

เขียนชื่อนามสกุลเต็มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใต้ชื่อเรื่อง พร้อมทั้งสถานที่ทำงานในรูปแบบของหมายเลขตัวยกท้ายชื่อและชื่อหน่วยงานของผู้วิจัยทั้งไทยและอังกฤษเรียงลำดับหมายเลข และระบุ E-mail ของผู้รับผิดชอบ (Corresponding author) ด้วยอักษร Cordia New ขนาด 12

3.บทคัดย่อ:   

กรณีบทคัดย่อเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์ซึ่งไม่สามารถเขียนภาษาไทยได้ ให้เขียนบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียวได้ โดยบทคัดย่อมีจำนวนไม่เกิน 300 คำ

4.คำสำคัญ:

คำสำคัญและ Key words: อย่างละไม่เกิน 5 คำ (สำหรับภาษาไทยไม่มีจุลภาค (,) คั่นคำ)

5.เนื้อเรื่อง:

ประกอบด้วย บทนำ วิธีการวิจัย ผลการวิจัย อภิปรายผล สรุปผลการวิจัย กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) และเอกสารอ้างอิง (ใช้ระบบตัวเลข และเขียนแบบแวนคูเวอร์ (Vancouver Style) หลักการอ้างอิงในเนื้อเรื่อง (in-text citations) เมื่อนำผลงานของบุคคลอื่นไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดมาอ้างในงานวิจัยให้ใส่ตัวเลขกำกับท้ายของข้อความนั้นเรียงตามลำดับหมายเลข 1,2, 3…….โดยใช้การยกกำลังเลขอารบิก เช่น การเขียนเอกสารอ้างอิงแบบแวนคูเวอร์ 1

6.กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณผู้ส่งบทความทุกท่านที่ให้ความร่วมมือรักษาระเบียบการเขียนบทความนี้

7.เอกสารอ้างอิง

รูปแบบการพิมพ์เอกสารอ้างอิงให้เรียงลำดับตามหมายเลขอ้างอิง แบบแวนคูเวอร์ ตามเอกสารเผยแพร่ของ จิราภรณ์ จันทร์จร  หัวข้อ “การเขียนเอกสารอ้างอิงแบบแวนคูเวอร์”  เผยแพร่อยู่ใน  http://library.md.chula.ac.th/guide/vancouver2011.pdf

สามารถดูรูปแบบของ Manuscript วารสาร PBRU Science Journal 

http://sciencejournal.pbru.ac.th/index.php/component/phocadownload/category/5-file?download=92:template