การเพิ่มอัตราการทำงานของเครื่องจักรปั๊มโลหะแผ่นด้วยหลักการ ECRS

Main Article Content

ชิตษณุ ภักดีวานิช

บทคัดย่อ

อุตสาหกรรมการผลิตเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจประเทศไทย ซึ่งได้รับการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลิตภาพสูงสุด หนึ่งในนั้น คือ อุตสาหกรรมผลิตเหล็กที่ทำให้โครงสร้างต่าง ๆ มั่นคง และเป็นส่งเสริมการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มอัตราการทำงานเครื่องจักรปั๊มโลหะแผ่นในกระบวนการปั๊มโลหะ โดยทำการรวบรวมข้อมูลการใช้งานเครื่องจักรจากโปรแกรม V-Factory เพื่อนำเสนออัตราการใช้งานเครื่องจักรปั๊มโลหะแผ่น จากข้อมูลพบว่า เครื่องจักรปั๊มโลหะแผ่นจำนวน 4 เครื่อง มีเวลาการทำงาน โดยเฉลี่ย 5,191.65 นาที หรือคิดเป็นร้อยละ 54.55 และเครื่องจักรหยุดทำงาน 4,298.70 นาที หรือคิดเป็นร้อยละ 45.45 ผู้วิจัยประยุกต์ใช้การระดมสมองและแผนภูมิก้างปลา เพื่อนำเสนอสาเหตุของปัญหาที่ทำให้เครื่องจักรหยุดทำงาน ซึ่งสาเหตุของเครื่องจักรหยุดทำงานเกิดจากการจัดเตรียมวัตถุดิบที่ไม่เหมาะสม ผู้วิจัยจึงใช้หลัก ECRS ในการจัดเรียงวิธีการทำงานใหม่รวมไปถึงการออกแบบพื้นที่วางแผ่นเหล็กเพื่อลดเวลาในการจัดเตรียมวัตถุดิบ และจัดเตรียมแผ่นเหล็กก่อนการผลิตเพื่อเพิ่มอัตราการทำงานของเครื่องจักรปั๊มโลหะแผ่น ผลการวิจัยพบว่า สัดส่วนการทำงานของเครื่องจักรปั๊มโลหะแผ่นเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเป็นร้อยละ 61.68 หรือเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 7.13 ซึ่งกระบวนการดังกล่าวสามารถเป็นตัวอย่างแก้ผู้ที่ต้องการจัดทำมาตรฐานในการผลิตต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Articles

References

Sripakarach P, BoonChod J, Sriwiroj B. Test Load Instrument for Main Distribution Board. Journal of Science and Technology Thonburi University 2017;1(2):30-7.

Wajanawichakon K, Srisawat P, Thippo W. 2016. Efficiency Improvement of the Pottery Production Process to Reduce Waste and Increase the Production Quality. UBU Engineering Journal 2019;9(2):38-46.

AthiKulrat K, Dolpanya K. Defective Reduction in the Production Process of Plastic Films. Science and Technology Nakhon Sawan Rajabhat University Journal 2019;11(13):41-50.

Ploypanichcharoen K. Principles of Quality Control. 6th ed. Bangkok: Thai-Nichi Institute of Technology; 2013.

Tumrongsuk S, Thongchim P, Sriboon A. Increasing of Productivity in Product Handling Processes: A Case Study of ABC Company Ltd. Vocational Education Innovation and Research Journal 2021;5(1):62-75.

Amada GmbH. My V-Factory. [Internet]. 2020 [cited 2021 Sep 6]. Available from: http://m.amada.de/iot-v-factory/my-v-factory.html.

Impho W, Poonikom K. Increasing efficiency in the production process of drinking water using lean technical: Case study of drinking water Thanthip production. SNRU Journal of Science and Technology. 2017;9(3):653-60.

Setsathien P, Kerdphon K, Chantri P. Analysis of Rubber Sheet of Production Process: A Case Study of Suan Luang Rajamaitri Company, Chantaburi Province. PBRU Science Journal 2020;17(2):88-99.