การใช้ประโยชน์โปรแกรมดีไซน์เอ็กเปอร์ทเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปร

Main Article Content

ปิยะวดี ศรีวิชัย

บทคัดย่อ

การออกแบบส่วนประสมกลาง (Central composite design, CCD) ของโปรแกรมดีไซน์เอ็กเปอร์ท (Design expert) ถูกใช้อย่างแพร่หลายในการทดลองและศึกษาวิจัยต่างๆ เพื่อศึกษาผลของสองตัวแปรต้นที่มีต่อตัวแปรตามในเวลาเดียวกัน ซึ่งช่วยประหยัดเวลาในการศึกษาวิจัย โดยโปรแกรมดังกล่าวสามารถช่วยสร้างโมเดลทำนาย (Predicted model) และเลือกจุดที่ดีที่สุดภายใต้ข้อจำกัด (Optimization) รวมถึงสามารถสร้างกราฟสามมิติของวิธีพื้นที่ผิวการตอบสนอง (Response surface methodology, RSM) ทำให้เห็นภาพอย่างชัดเจนถึงความสัมพันธ์สองตัวแปรต้นที่มีต่อตัวแปรตาม ดังนั้นผู้ที่นำโปรแกรมไปใช้จึงควรรู้และเข้าใจ ตั้งแต่หลักเกณฑ์สำคัญในการนำโปรแกรม Design expert ไปใช้ สำหรับการออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์ความเหมาะสมของข้อมูล การเลือกโมเดลทำนายที่เหมาะสมโดยพิจารณาค่าสถิติต่างๆ และหาจุดที่ดีที่สุดภายใต้ข้อจำกัด เพื่อให้การใช้โปรแกรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับงานวิจัย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Articles

References

Chakraborty P, Dey S, Parcha V, Bhattacharya SS, Ghosh A. Design Expert Supported Mathematical Optimization and Predictability Study of Buccoadhesive Pharmaceutical Wafers of Loratadine. Biomedical Research International 2013;197398:1-12.

Nuhu M, Mujahid MM, Hamisu AA, Abbas AJ, Babangida D, Tsunatu D. and et al. Optimum Design Parameter Determination of Biogas Digester Using Human Faeces Feedstock. Journal of Chemical Engineering and Materials Science 2013;4:46-9.

Noordin MY, Venkatesh VC, Sharif S, Elting S, Abdullah A. Application of Response Surface Methodology in Describing The Performance of Coated Carbide Tools When Turning AISI 1045 Steel. Journal of Materials Processing Technology 2004;145:46-58.

Stat-Ease Inc. Stat-Ease. [Internet]. 2020. Available from: https://www.statease.com/about-us/history/. 2020.

Adalarasan R, Santhanakumar M. Response Surface Methodology and Desirability Analysis for Optimizing uWEDM Parameters for Al6351/20%Al2O3 Composite. International Journal of ChemTech Research 2014;7:2625-31.

Momen SB, Siadat SD, Akbari N, Ranjbar B, Khajeh K. Applying Central Composite Design and Response Surface Methodology to Optimize Growth and Biomass Production of Haemophilus influenzae Type b. Jundishapur Journal of Microbiology 2016;9:1-6.

Fjodorova N, Novic M. Searching for Optimal Setting Conditions in Technological Processes Using Parametric Estimation Models and Neural Network Mapping Approach: A tutorial. Analytica Chimica Acta 2015;891:90-100.

Larson MG. Analysis of Variance. Circulation. 2008;117:115-21.

NSCC. One-Way Analysis of Variance, [Internet].2020. Available from: https://ncss-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/themes/ncss/pdf/Procedures/NCSS/One-Way_Analysis_of_Variance.pdf. 2020.

Leys C, Schumann SA. Nonparametric Method to Analyze Interactions: The Adjusted Rank Transform Test. Journal of Experimental Social Psychology 2010;46:684-8.

Robert, CM. and Richard,TC. editors. Using Surveys to Value Public Goods: The Contingent Valuation Method. United States of America: Resources for the Future; 1989.

Elmore JG, Wild D, Katz DL, Nelson HD. Jekel's Epidemiology, Biostatistics and Preventive Medicine. United States of America: Elsevier Health Sciences; 2020.

UCLA Institue for Digital Research and Education. Regression Analysis I SPSS Annotated Output. [Internet]. 2020. Aavailable from: https://stats.idre.ucla.edu/spss/output/regression-analysis/. 2020.

The Pennsylvania State University. The Lack of Fit F-test. Department of Statistics. [Internet]. 2020. Available from:https://online.stat.psu.edu/stat501/lesson/2/2.11.2020.

Kentner AC, Hannan AJ, Lambert KG, Donaldson ST. Environmental Enrichment: Enhancing Neural Plasticity, Resilience, and Repair. Frontier 2019;13:1-3.

Rajkumar S, Ghayas U. Esterification of Ethanol and Maleic Acid in Pascked Bed Reactor Catalyzed by Sulfonic Acid Functionalized Silica (SAFC). Recent Advances in Chemical Engineering: Select Proceedings of ICACE; 2015.

Hidayah MHN, Shayfull Z, Noriman NZ, Fathullah M, Norshahira R, Miza ATNA. Optimization of warpage on plastic part by using response surface methodology (RSM). AIP Conference Proceedings; 2018.

Richard K. Chemometric Techniques for Quantitative Analysis. New York: Marcel Dekker Inc; 1998.

Naik DK, Maity K. Application of Desirability Function Based Response Surface Methodology (DRSM) for Investigating The Plasma Arc Cutting Process of Sailhard Steel. World Journal of Engineering 2018;15:505-12.