การออกแบบสายอากาศช่องเปิดสองความถี่ด้วยวิธี FDTD สำหรับโครงข่ายท้องถิ่นไร้สาย

Authors

  • อาจารย์เทพ เกื้อทวีกุล

Keywords:

สายอากาศช่องเปิด, สองความถ, โครงข่ายท้องถิ่นไร้สาย

Abstract

งานวิจัยฉบับนี้นำเสนอการศึกษาและออกแบบสายอากาศช่องเปิดที่ป้อนด้วยสายส่งสัญญาณ
แบบท่อนำคลื่นระนาบร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีคุณสมบัติเรโซแนนซ์ที่สองย่านความถี่ คือ ความถี่
2.4 GHz และ 5.2 GHz สำหรับใช้งานกับโครงข่ายท้องถิ่นไร้สาย (WLAN) สายอากาศที่นำเสนอนี้ใช้วิธีการ
วิเคราะห์ด้วยวิธี FDTD โดยใช้วิธีการปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของสายอากาศ เพื่อศึกษาถึงผลกระทบ
ต่อคุณลักษณะของสายอากาศ ประกอบด้วย ค่าการสูญเสียย้อนกลับ (S11) อินพุตอิมพีแดนซ์ (Zin)
อัตราส่วนแรงดันคลื่นนิ่ง (VSWR) ความหนาแน่น และแบบรูปการแผ่พลังงานสนามระยะไกล เป็นต้น ผลที่
ได้จากการจำลอง ได้สองความถี่เรโซแนนซ์ โดยแบนด์วิดท์สามารถครอบคลุมแถบความถี่ที่ต้องการได้ ตาม
มาตรฐานของโครงข่ายท้องถิ่นไร้สาย IEEE 802.11b/g (2.4-2.48 GHz) และ IEEE 802.11a (5.15-5.35
GHz) และแบบรูปการแผ่พลังงานสนามระยะไกลทั้งสองความถี่เป็นแบบ 2 ทิศทาง

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2015-05-01

How to Cite

เกื้อทวีกุล อ. (2015). การออกแบบสายอากาศช่องเปิดสองความถี่ด้วยวิธี FDTD สำหรับโครงข่ายท้องถิ่นไร้สาย. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, 8(2), 1–16. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/183714

Issue

Section

Original Articles