วิเคราะห์ผลการปฏิบัติด้านสุขลักษณะที่ดีของครัวสวนดุสิตตามเกณฑ์มาตรฐาน

Authors

  • ศักดา บุญประเสริฐ

Keywords:

การปฏิบัติด้านสุขลักษณะที่ดี, เกณฑ์มาตรฐาน

Abstract

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติด้านสุขลักษณะที่ดีของครัวสวนดุสิตตามเกณฑ์
มาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP)” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคู่มือมาตรฐานด้าน
สุขลักษณะที่ดีของครัวผลิตอาหารสำหรับคนหมู่มาก (GMP in Mass Catering) ที่เหมาะกับครัวสวนดุสิต
และเพื่อประเมินความเหมาะสมของคู่มือมาตรฐานด้านสุขลักษณะที่ดีของครัวผลิตอาหารสำหรับคนหมู่มาก
ผู้วิจัยใช้แนวคิดการพัฒนาคู่มือมาตรฐานด้านสุขลักษณะที่ดีของครัวผลิตอาหาร และการประเมินความ
เหมาะสมของคู่มือ โดยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน 1. สำรวจพื้นที่ครัวและการปฏิบัติงาน 2. ให้คำปรึกษาและ
แนะนำ 3. ประเมินความเหมาะสมของคู่มือมาตรฐานด้านสุขลักษณะที่ดีของครัวผลิตอาหารสำหรับคน
หมู่มาก (GMP in Mass Catering) 4. ตรวจประเมินเพื่อขอการรับรองโดยสถาบันอาหาร
ผลการประเมินมาตรฐานด้านสุขลักษณะที่ดีของครัวผลิตอาหารสำหรับคนหมู่มากของครัว
สวนดุสิต ได้ข้อค้นพบ ดังนี้
หมวดที่ 1 สถานที่ประกอบการผลิตหรือการจัดเตรียม : การออกแบบและสิ่งอำนวยความสะดวก
มีแนวทางการพัฒนา จำนวน 9 ข้อ
หมวดที่ 2 สถานประกอบการ : ข้อกำหนดทางด้านสุขอนามัย มีแนวทางการพัฒนา จำนวน 1 ข้อ

หมวดที่ 4 สถานประกอบการ : ข้อกำหนดด้านสุขลักษณะในกระบวนการผลิตมีแนวทาง
การพัฒนา จำนวน 2 ข้อ
ส่วนหมวดที่ 3 สุขลักษณะส่วนบุคคลและข้อกำหนดทางด้านสุขภาพ ทางครัวสวนดุสิตได้ ดำเนิน
การสอดคล้องกับมาตรฐานเป็นอย่างดี
จากการพัฒนาคู่มือมาตรฐานด้านสุขลักษณะที่ดีของครัวผลิตอาหารสำหรับคนหมู่มาก (GMP in
Mass Catering) และให้ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและที่ปรึกษาสถานประกอบการ จำนวน 5 คน ตรวจสอบ
ความเหมาะสม พบว่าคู่มือมาตรฐานด้านสุขลักษณะที่ดีของครัวผลิตอาหารสำหรับคนหมู่มาก (GMP in
Mass Catering) ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมทั้งหมด 9 หมวด

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2019-04-18

How to Cite

บุญประเสริฐ ศ. (2019). วิเคราะห์ผลการปฏิบัติด้านสุขลักษณะที่ดีของครัวสวนดุสิตตามเกณฑ์มาตรฐาน. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, 8(2), 17–33. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/183719

Issue

Section

Original Articles