อิทธิพลของกระบวนการทางชีวภาพที่ส่งผลต่อการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระใน ข้าวกล้องขาวดอกมะลิ 105 และข้าวฟ่างเฮกการี่

Authors

  • ภัสจนันท์ หิรัญ
  • รองศาสตราจารย์ ดร. อรพิน เกิดชูชื่น
  • รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์

Keywords:

สารฟีนอลิคทั้งหมด, วิตามินอี, แกมม่าโอไรซานอล, การงอก, การหมัก

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของกระบวนการงอกและกระบวนการหมักด้วย
Aspergillus oryzae และ Lactobacillus plantarum ต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิคทั้งหมด สารแกมม่า
โอไรซานอล วิตามินอี ของข้าวกล้องพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และข้าวฟ่างพันธุ์เฮกการี่ รวมถึงศึกษา
ประสิทธิภาพการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของข้าวกล้องและข้าวฟ่างงอกหมัก พบว่าข้าวกล้องงอกหมักด้วย
A. oryzae หมักนาน 72 ชั่วโมง มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิคทั้งหมด แกมม่าโอไรซานอล วิตามินอี และ
ประสิทธิภาพในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับข้าวกล้องงอกหมักด้วย
L. plantarum อย่างไรก็ตามปริมาณสารสำคัญและประสิทธิภาพในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของ
ข้าวฟ่างงอกหมักด้วย L. plantarum นาน 72 ชั่วโมง มีปริมาณสูงกว่าข้าวฟ่างงอกหมักด้วย A. oryzae
นอกจากนี้ยังพบสารแกมม่าโอไรซานอล สูงสุดในข้าวกล้องงอกหมักด้วย A. oryzae เป็นเวลา 72 ชั่วโมง
ส่วนข้าวฟ่างงอกหมักด้วย L. plantarum เป็นเวลา 72 ชั่วโมง มีวิตามินอีสูงสุด

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2015-05-01

How to Cite

หิรัญ ภ., เกิดชูชื่น ร. ด. อ., & เลาหกุลจิตต์ ร. ด. ณ. (2015). อิทธิพลของกระบวนการทางชีวภาพที่ส่งผลต่อการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระใน ข้าวกล้องขาวดอกมะลิ 105 และข้าวฟ่างเฮกการี่. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, 8(2), 67–85. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/183726

Issue

Section

Original Articles