ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดหยาบจากตำรับยาเขียว ต่อการต้านเชื้อก่อโรคกุ้ง

Authors

  • ดร. มลธิรา ศรีถาวร
  • อนุสรา ทุยหุ่น
  • ดร. อรวรรณ ชุณหชาติ
  • ดร. สุทธิเดช ปรีชารัมย์

Keywords:

ยาเขียว, สารต้านอนุมูลอิสระ,, สารต้านแบคทีเรีย,, Aeromonas hydrophila, Vibrio harveyi,, Vibrio parahaemolyticus

Abstract

วัตถุประสงค์ในการศึกษานี้เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของตำรับ
ยาเขียวต่อแบคทีเรียก่อโรคกุ้ง โดยนำตำรับยาเขียว 2 ชนิดในท้องตลาดมาสกัดด้วยน้ำปราศจากไอออน
และเอทานอลความเข้มข้นร้อยละ 20, 30, 40 และ 50 (v/v) จากการทดสอบโดยวิธี agar well diffusion
พบว่าสารสกัดหยาบยาเขียวตำรับที่ 2 สกัดโดยใช้เอทานอลความเข้มข้นร้อยละ 50 สามารถยับยั้งการเจริญ
ของเชื้อ Aeromonas hydrophila, Vibrio harveyi และ Vibrio parahaemolyticus ได้ดีที่สุด โดยจะ
ให้บริเวณยับยั้งขนาด 26.00±3.60, 26.67±1.15 และ 24.17±1.04 มิลลิเมตร ให้ค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่
สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อเท่ากับ 6.25, 6.25 และ 6.25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และให้ค่าความเข้มข้น
ต่ำสุดของสารสกัดหยาบที่สามารถฆ่าเชื้อได้เท่ากับ 25, 12.5 และ 12.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ต่อเชื้อ
A. hydrophila, V. harveyi และ V. parahaemolyticus ตามลำดับ นอกจากนี้ผลการทดสอบการกำจัด
อนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบยาเขียวตำรับที่ 2 โดยใช้วิธี DPPH radical scavenging assay พบว่า
สารสกัดหยาบยาเขียวที่ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร สามารถยับยั้งอนุมูลอิสระได้ร้อยละ 100
จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าสารสกัดหยาบยาเขียวที่มีพิมเสนเป็นส่วนประกอบสามารถยับยั้งการเจริญ
ของเชื้อแบคทีเรียก่อโรคกุ้งและมีฤทธิ์ในการกำจัดอนุมูลอิสระได้สูง

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2019-04-18

How to Cite

ศรีถาวร ด. ม., ทุยหุ่น อ., ชุณหชาติ ด. อ., & ปรีชารัมย์ ด. ส. (2019). ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดหยาบจากตำรับยาเขียว ต่อการต้านเชื้อก่อโรคกุ้ง. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, 8(2), 117–132. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/183728

Issue

Section

Original Articles