RFID นวัตกรรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร Innovative Uses of Radio-Frequency Identification (RFID) in the Agricultural and Food Industries

Authors

  • ดร.เทพ เกื้อทวีกุล

Keywords:

เทคโนโลยีการบ่งชี้เฉพาะด้วยคลื่นความถี่วิทยุ, สินค้าเกษตร, อุตสาหกรรมอาหาร

Abstract

ในบทความนี้นำเสนอการนำเทคโนโลยี RFID เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร เช่น การจัดการภายในฟาร์ม ปศุสัตว์และสินค้าเกษตร ระบบการผลิตอัตโนมัติใน
อุตสาหกรรมอาหาร กระบวนการตรวจสอบย้อนกลับในสินค้าเกษตรและอาหาร และระบบการขนส่งที่ใช้
เทคโนโลยีนี้ เทคโนโลยี RFID ได้ถูกนำไปใช้ในการบริหารจัดการกระบวนการผลิตและการกระจายสินค้า
การเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
ความถูกต้องแม่นยำ และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามข้อกำหนดความปลอดภัยระหว่างประเทศ
การตรวจสอบถึงแหล่งที่มาของสินค้าเกษตรและอาหารสามารถทำได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น เทคโนโลยี RFID
จึงเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญต่อธุรกิจเกษตรที่มีการแข่งขันสูงในยุคที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2015-09-01

How to Cite

เกื้อทวีกุล ด. (2015). RFID นวัตกรรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร Innovative Uses of Radio-Frequency Identification (RFID) in the Agricultural and Food Industries. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, 8(3), 119–131. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/183754

Issue

Section

Review Articles