ประสิทธิภาพป่าพรุพื้นที่ชุ่มน้ำตามธรรมชาติ ในการบำบัดน้ำเสียชุมชนบ้านไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Authors

  • สายธาร ทองพร้อม

Keywords:

ประสิทธิภาพ, พื้นที่ชุ่มน้ำ, ป่าพรุ, การบำบัดน้ำเสีย

Abstract

บทคัดย่อ

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของป่าพรุซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำตามธรรมชาติ ในการบำบัดน้ำเสียชุมชนบ้านไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต การหาประสิทธิภาพของพรุในการบำบัดน้ำเสีย โดยเปรียบเทียบคุณภาพน้ำก่อนและหลังผ่านป่าพรุ จากตัวอย่างน้ำเสียจำนวน 4 จุด คือ จุดแรกจากบริเวณท่อน้ำทิ้งที่ปล่อยลงสู่พรุทุ่งเตียน จุดที่ 2 และจุดที่ 3 บริเวณน้ำเสียที่ขังอยู่ในพรุ และจุดสุดท้ายน้ำเสียที่ผ่านพรุก่อนออกสู่ทะเล โดยใช้วิธีเก็บตัวอย่างแบบจ้วง (Grab sampling) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางด้านกายภาพและเคมี พบว่า ป่าพรุทุ่งเตียนมีประสิทธิภาพในการกำจัดความเค็มได้ 87.1 เปอร์เซ็นต์ ลดปริมาณสารแขวนลอยได้ 51.1 เปอร์เซ็นต์ บีโอดีได้ 92.5 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัส 55.4 เปอร์เซ็นต์ สามารถกำจัดไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น ไนไตรท์และไนเตรทได้ 92.5, 71.9 และ 55.6 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ

คำสำคัญ:ประสิทธิภาพ พื้นที่ชุ่มน้ำ ป่าพรุ การบำบัดน้ำเสีย


Abstract

The purpose of this study is to determining the efficiency of peat swamp forest, a natural wetland, in treating community released wastewater. It was carried out in the Thongtean peat swamp of Ban Mai Khao community, Thalang district of Phuket province. The water samples were collected by Grab sampling method at 4 different points along the line of draining system from beginning through the swamp forest and ended before releasing to the sea. The comparisons indicated that the peat swamp enabled to remove 87.1% of salinity, 51.1% of suspended solid (SS), 92.5% of BOD, 55.4% of  phosphorus (T-PO43-), 92.5%, 71.9 and 55.6% of TKN, nitrite (NO2-) and nitrate (NO3-).

Keywords: Efficiency, Wetland, Peat Swamp ForestWastewater Treatment

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

ทองพร้อม ส. (2015). ประสิทธิภาพป่าพรุพื้นที่ชุ่มน้ำตามธรรมชาติ ในการบำบัดน้ำเสียชุมชนบ้านไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, 7(3), 1–16. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29371

Issue

Section

Original Articles