ผลของอุลตร้าโซนิคต่อการสกัดแอนโทไซยานินจากกระเจี๊ยบแดงด้วยวิธีพื้นผิวตอบสนอง

Authors

  • ณรงค์พันธุ์ รัตนปนัดดา

Keywords:

อุลตร้าโซนิค, กระเจี๊ยบแดง, แอนโทไซยานิน, การสกัด

Abstract

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ศึกษาการใช้คลื่นอุลตร้าโซนิคในการเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดแอนโทไซยานินจากกระเจี๊ยบแดง ปัจจัยในการศึกษาคือ กำลังของคลื่นอุลตร้าโซนิค เวลาในการสกัดและอัตราส่วนกระเจี๊ยบแดงต่อตัวทำละลายด้วยเทคนิควิธีพื้นผิวตอบสนองวางแผนการทดลองแบบ Box-Behnken Designโดยใช้น้ำเป็นตัวทำละลายด้วยปัจจัยของกำลังของอุลตร้าโซนิคในช่วง 40-80 เปอร์เซ็นต์ ที่ความถี่ 40 กิโลเฮิรตซ์ กำลังไฟ 160 วัตต์ เวลาในการสกัด 15-45 นาทีและ อัตราส่วนกระเจี๊ยบแดงต่อตัวทำละลายที่ 10, 20 และ 30 กรัมต่อน้ำ 3 ลิตรจากการทดสอบการตอบสนองที่เหมาะสมพบว่าสภาวะการสกัดที่ทำให้ได้ปริมาณแอนโทไซยานินสูงสุด54.27 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม ได้แก่ กำลังของอุลตร้าโซนิค 80 เปอร์เซ็นต์เวลาในการสกัด45 นาทีและอัตราส่วนกระเจี๊ยบแดงที่ 30 กรัมต่อน้ำ 3 ลิตร ที่สภาวะนี้แอนโทไซยานินที่สกัดได้มีค่าการต้านอนุมูลอิสระ เท่ากับ 82.16 เปอร์เซ็นต์ และค่าสีแดง(a*) เท่ากับ 16.88 กำลังอุลตร้าโซนิคเป็นปัจจัยหลักที่มีผลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(P=0.004) ต่อประสิทธิภาพการสกัดแอนโทไซยานินและคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ ระยะเวลาในการสกัดมีผลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P≤0.05) ต่อคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ และอัตราส่วนกระเจี๊ยบแดงต่อตัวทำละลายมีผลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P≤0.05)ต่อค่าสีแดง

คำสำคัญ  :อุลตร้าโซนิค  กระเจี๊ยบแดง แอนโทไซยานิน การสกัด


Abstract

  This research has been studied in ultrasonic power for increasing the efficiency extraction of anthocyanins from roselle by the response surface method (Box-Behnken Design). The studied factors were ultrasonic power, extraction time and ratio of Roselle and solvent. The solvent extraction of anthocyanins was distillated water. The experimental conditions were determined by the range of ultrasonic power (40-80%) at frequency 40 kHz, power supplied 160 Watt, extraction time (15-45 minutes) and ratio of roselle and distilled water(10, 20 and 30 g per distilled water 3 L). The optimal response  has been established for obtaining the highest amounts of anthocyanins (54.27 mg/100g) was carried out by ultrasonic power (80%), extraction time (45 minutes) and ratio of roselle and distilled water(30 g/3L). The antioxidant activity and redness(a*) value of anthocyanin extraction were 82.16% and 16.88, respectively in this condition. Ultrasonic power is main factor that affected significantly(P=0.004) in the efficiency of anthocyanin extraction and antioxidant activities. Extraction time significantly(P≤0.05) affected  antioxidant activities. Additionally, the ratio of roselle and distilled water significantly(P≤0.05) affected the redness (a*) values.

Keywords  :Ultrasonic , Roselle , Anthocyanin , Extraction

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

รัตนปนัดดา ณ. (2015). ผลของอุลตร้าโซนิคต่อการสกัดแอนโทไซยานินจากกระเจี๊ยบแดงด้วยวิธีพื้นผิวตอบสนอง. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, 7(3), 45–60. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29375

Issue

Section

Original Articles