การกรองรูปภาพโดยใช้เทคนิคเรสโครไซต์เบอร์

Authors

  • ทรงพล นคเรศเรืองศักดิ์

Keywords:

การกรองสัญญาณภาพ, เรสโครไซต์เบอร์, เรสโครไซต์มาร์ส

Abstract

บทคัดย่อ

    การกรองสัญญาณรบกวนภายในภาพในโดเมนตำแหน่ง เทคนิคเกาส์เซียนเบอร์จะเป็นเทคนิคที่ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวาง เพราะสามารถกรองสัญญาณรบกวนได้ดี แต่ต้องอาศัยการประมาณค่าและการคำนวณค่าเกาส์เซียนฟังก์ชั่นที่ซับซ้อน งานวิจัยนี้ต้องการเสนอเทคนิคใหม่ที่สามารถลดสัญญาณรบกวนภายในภาพได้เช่นเดียวกับเทคนิคเกาส์เซียนเบอร์ แต่มีความซับซ้อนน้อยกว่าและสามารถคำนวณค่าต่าง ๆ ได้จากสมการที่กำหนด ซึ่งเรียกว่าเทคนิคเรสโครไซต์เบอร์ โดยนำมาทดลองกรองสัญญาณรบกวนกับภาพ “peppers.png” ที่เพิ่มสัญญาณรบกวนแบบเกาส์เซียนระดับ 0.0062 เข้าไปในภาพ แล้วทำการสร้างเรสโครไซต์มาร์สจากสมการเรสโครไซต์แบบ 2 มิติ มาทำคอนโวลูชั่นกับภาพ ผลการทดลองพบว่าเทคนิคเรสโครไซต์เบอร์ สามารถกรองสัญญาณรบกวนภายในภาพได้ดีจึงสามารถนำมาใช้ทดแทนเทคนิคเกาส์เซียนเบอร์ได้ 

คำสำคัญ:  การกรองสัญญาณภาพ เรสโครไซต์เบอร์ เรสโครไซต์มาร์ส


Abstract

  Gaussian-blur is widelyused in many research in the area of Spatial Image Filtering. It is a good technique for noise filtering in image processing. However, it needs to be approximated and it has complicated calculation. This paper presents a novel technique for Image filtering. We called it “Raised Cosine-blur”. It reduced complexity and calculated values of variable from specific equation. We have chosen “peppers.png” as an example image and added Gaussian noise level 0.0062 to image. Consequently, we created Raised Cosine Mask from two dimensionalRaised Cosine and used it to convolute with image processing. Experimental results can shown that the Raised Cosine blur gives the same with results as Gaussian-blur.   

 

Keywords:  Image Filtering, Raised Cosine Blur, Raised Cosine Mask

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

นคเรศเรืองศักดิ์ ท. (2015). การกรองรูปภาพโดยใช้เทคนิคเรสโครไซต์เบอร์. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, 7(2), 23–32. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29393

Issue

Section

Original Articles