แนวคิดและมุมมองในการวิเคราะห์ยูสเคสโมเดล

Authors

  • บุญประเสริฐ สุรักษ์รัตนสกุล

Keywords:

ยูสเคสโมเดล, ยูสเคส, ผู้กระทำการ, บทบรรยายยูสเคส

Abstract

บทคัดย่อ

ยูสเคสโมเดล(Use case model) หรือแบบจำลองกรณีบ่งใช้งานระบบ เป็นโมเดลหนึ่งในชุดโมเดลของยูเอ็มแอลเพื่อใช้ในกระบวนการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ เป็นโมเดลเริ่มต้นของการเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มีบทบาทเป็นโมเดลเชื่อมโยงระหว่างระยะของความต้องการทางด้านซอฟต์แวร์และระยะการพัฒนาอื่นๆ โดยทั่วไปแล้วยูสเคสโมเดลประกอบด้วยสองส่วน คือ ส่วนของแผนภาพและส่วนของคำอธิบาย ส่วนแผนภาพให้มุมมองในภาพรวมของระบบ ส่วนคำอธิบายเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับใช้กระบวนการพัฒนา ถึงแม้ว่ายูสเคสโมเดลเป็นโมเดลที่ไม่ซับซ้อนและไม่ลงรายละเอียดเชิงเทคนิคซึ่งเหมาะสำหรับผู้อ่านทั่วๆไป แต่ยังพบข้อผิดพลาดบ่อยครั้งในเรื่องของแนวคิดและมุมมองของนักพัฒนาระบบ ด้วยเหตุนี้ บทความนี้ จึงขอนำเสนอทบทวนแนวคิดและมุมมองในการวิเคราะห์ยูสเคสโมเดล ซึ่งประกอบด้วย ภาพรวมของยูสเคสโมเดล ประโยชน์ที่พึงได้รับจากยูสเคสโมเดล องค์ประกอบในยูสเคสโมเดลและแนวคิดการวิเคราะห์ในแต่ละองค์ประกอบ และส่วนสุดท้ายข้อพึงระวังในการวิเคราะห์ยูสเคสโมเดล

คำสำคัญยูสเคสโมเดล ยูสเคส ผู้กระทำการ บทบรรยายยูสเคส

 

Abstract

  Use case model is one of modeling suite of UML for software development. It acts an initial model for analysis and design in software engineering discipline and correlates software requirement phase and others phases. Generally, Use case model consists of two parts: use case diagram and their specification. Use case diagram shows an overview behavior of system. Use case specification describes specific information for software development. Though Use case model is a simple model and not deep in technical for reader, unfortunately many developers have mistake in concept and perspective. For these reasons, this article has proposes to review guideline and perspective for Use case model. It consists of: Overview of Use case model, Use case model advantage, composition of Use case model and guideline to analysis model’s things, and finally hints and tips to analysis Use case model.

Keywords: Use case model, Use case, Actor, Scenario

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

สุรักษ์รัตนสกุล บ. (2015). แนวคิดและมุมมองในการวิเคราะห์ยูสเคสโมเดล. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, 7(2), 89–106. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29403

Issue

Section

Review Articles