ฤทธิ์ทางชีวภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดพืชสมุนไพรที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย

Authors

  • สมฤดี ศรีทับทิม สุมลรัตน์ กระพี้แดง และ นิคม วงศา

Keywords:

พืชสมุนไพร, สารสกัดหยาบ, ฤทธิ์ทางชีวภาพ, แบคทีเรีย

Abstract

บทคัดย่อ

การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดพืชสมุนไพรที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย ทำโดยการสำรวจฤทธิ์ของสารสกัดหยาบ 72 สารสกัด จากพืชสมุนไพร 24 ตัวอย่าง ต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย 5 สายพันธุ์ ได้แก่ Escherichia coli O157:H7, Listeria monocytogenes,Pseudomonas aeruginosaSalmonella typhimurium และ Staphylococcus epidermidis  ผลการศึกษาฤทธิ์การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดพืชสมุนไพรโดยการทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดหยาบเฮกเซน สารสกัดหยาบเอธิลอะซิเตต และสารสกัดหยาบเมทานอล ด้วยวิธี agar diffusionพบว่ามีสารสกัดหยาบ 8 สารสกัด จากพืชสมุนไพร 5 ชนิด มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่ทดสอบอย่างน้อย 1 สายพันธุ์ โดยพบว่าสารสกัดหยาบจากรากตองท่ง (Diospyros ehretioides Wall. ex G. Don) มีฤทธิ์ต่อเชื้อL. monocytogenesและS.epidermidis สารสกัดหยาบจากรากนมราชสีห์ (Sophora exigua Craib) มีฤทธิ์ต่อเชื้อ P. aeruginosaและS.epidermidisสารสกัดหยาบจากลำต้นตานกกด (Ellipanthus tomentosus Kurz var. tomentosus) มีฤทธิ์ต่อเชื้อP. aeruginosaสารสกัดหยาบจากรากอินทร์เขียน (Casearia flexuosa Craib) และลำต้นช้างน้าว (Ochna integerrima(Lour.) Merr.) มีฤทธิ์ต่อเชื้อ S. epidermidis

คำสำคัญพืชสมุนไพร สารสกัดหยาบ ฤทธิ์ทางชีวภาพ แบคทีเรีย

 

ABSTRACT

The study of biological activities on growth inhibition of bacteria of medicinal plant extracts from plants found in the upper northeastern Thailand was done by screening 72 crude extracts of 24 plant samples against five bacteria e.g. Escherichia coli O157:H7, Listeria monocytogenesPseudomonas aeruginosaSalmonella typhimurium andStaphylococcus epidermidis. The results from the study of biological activities on growth inhibition of bacteria of medicinal plant extracts: hexane, ethyl acetate and methanol extracts using agar diffusion assay showed that eight crude plant extracts from five plants inhibited the growth of at least one bacterial line tested. The roots of Diospyros ehretioides Wall. ex G. Don showed activity against L. monocytogenes and S. epidermidis.The roots of Sophora exigua Craib showed activity against P. aeruginosa and S. epidermidis. The stems of Ellipanthus tomentosus Kurz var. tomentosus showed activity against P. aeruginosa.In addition, the roots of Casearia flexuosa Craiband thestems of Ochna integerrima (Lour.) Merr. showed activity against S. epidermidis.

Keywords: medicinal plants, crude extracts, biological activities, bacteria

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

และ นิคม วงศา ส. ศ. ส. ก. (2015). ฤทธิ์ทางชีวภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดพืชสมุนไพรที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, 7(1), 21–40. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29411

Issue

Section

Original Articles