การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับชุมชนในการผลิตน้ำมันดีเซลจากชีวมวลไม้โตเร็ว

Authors

  • กฤตภาส ศุภกรมงคล นิคม แหลมสัก และ พรรณภา ศักดิ์สูง

Keywords:

ชีวมวล, ดีเซล, ไม้โตเร็ว, แผนยุทธศาสตร์

Abstract

บทคัดย่อ

  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับชุมชนในการผลิตน้ำมันดีเซลจากชีวมวลไม้โตเร็ว มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาสามประการ ได้แก่ 1) เพื่อวิเคราะห์หาพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกไม้โตเร็วและการจัดตั้งโรงงานผลิตน้ำมันดีเซลจากชีวมวลไม้โตเร็ว 2) เพื่อวิเคราะห์หาต้นทุนและผลประโยชน์ในการปลูกไม้โตเร็วและการผลิตน้ำมันดีเซลจากชีวมวลไม้โตเร็ว 3) เพื่อจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ระดับชุมชนในการผลิตน้ำมันดีเซลจากชีวมวลไม้โตเร็ว

ผลการศึกษา พบว่า พื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกไม้โตเร็วประเภทยูคาลิปตัสเป็นพื้นที่ดินลึกและระบายน้ำดี ส่วนไม้โตเร็วในตระกูลอะคาเซียนั้นต้องการพื้นที่ที่มีความชื้นสูง ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการผลิตจากอะคาเซีย สามารถหามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ -49,260,004 บาท มูลค่าอัตราผลตอบแทนโครงการ (IRR) เท่ากับ ร้อยละ 0.039 และมีระยะเวลาคืนทุน 15 ปี เมื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการผลิตจากยูคาลิปตัส สามารถหามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ -38,005,490 บาท มูลค่าอัตราผลตอบแทนโครงการ (IRR) เท่ากับ ร้อยละ 0.047 และมีระยะเวลาคืนทุน 14 ปีและจากการวิเคราะห์ทางด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า ตลอดอายุโครงการ การปลูกไม้โตเร็วของยูคาลิปตัสและอะคาเซีย สามารถกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 120,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ และการใช้น้ำมันจากกระบวนการ BTL มีปริมาณการปล่อยก๊าซก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่าการใช้น้ำมันดีเซลปกติ

คำสำคัญ: ชีวมวล, ดีเซล, ไม้โตเร็ว, แผนยุทธศาสตร์

 

Abstract

The objectives of this research were toanalyze suitable area for planting fast growing tree species, toanalyze, to analyze the costs and benefits to plant fast-growing trees species and producing diesel from biomass fast growing tree species and to prepare a draft strategic plan for the community in the production of fuel from biomass fast growing tree.

The result showed that a suitable area for planting of Eucalyptus is an area of deep soil and good drainage and Acacia is an area with high humidity.  Analysis of the financial feasibility of the production of acacia showed the net present value (NPV) was - 49,260,004 baht, rate of return (IRR) was 0.039 percent and a payback period was 15 years. Analysis of the financial feasibility of the production of Eucalyptus showed the net present value (NPV) was -38,005,490baht, rate of return (IRR) was 0.047 percent and a payback period was 14 years. The environmental analysis showed planting of fast-growing Eucalyptus and Acacia can stock carbon  more than 120,000 tons of carbon dioxide and the diesel fuel from biomass of fast growing tree species has less carbon dioxide emissions than regular diesel.

Key Words:  biomass, diesel, fast growing tree species, strategy 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

และ พรรณภา ศักดิ์สูง ก. ศ. น. แ. (2015). การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับชุมชนในการผลิตน้ำมันดีเซลจากชีวมวลไม้โตเร็ว. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, 7(1), 71–82. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29415

Issue

Section

Original Articles