ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 5 ประเภท ในอุทยานแห่งชาติเขาสกต่อประมาณน้ำท่า ตะกอนแขวนลอย และคุณภาพน้ำบางประการในคลองศกจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Authors

  • ชุติมา ศรียาภรณ์, สุชาติ เชิงทอง

Keywords:

การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน, ระบบรับรู้ระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, น้ำท่า, ตะกอนแขวนลอย, คุณภาพน้ำ

Abstract

บทคัดย่อ

ในการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน5 ประเภท ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสกต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำท่า  ตะกอนแขวนลอยและคุณภาพน้ำบางประการในคลองศก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในช่วงระยะเวลา 10 ปี ด้วยระบบรับรู้ระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat-5-tm พ.ศ.2543 และ พ.ศ.2552 มาจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน ออกเป็น 5 ประเภท คือ พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่เกษตร พื้นที่แหล่งน้ำ พื้นที่รกร้างว่างเปล่า และพื้นที่อยู่อาศัย ผลการศึกษาพบว่าพื้นที่ป่าลดลงร้อยละ 2.76 พื้นที่เกษตร พื้นที่แหล่งน้ำ พื้นที่รกร้างว่างเปล่า และพื้นที่อยู่อาศัย เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.57, 1.04, 0.15 และ 0.01 ตามลำดับ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการไหลของน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูน้ำหลากทำให้ปริมาณน้ำท่าเพิ่มขึ้นประมาณ 3.8 เปอร์เซ็นต์ และยังมีอิทธิพลต่อปริมาณตะกอนแขวนลอย คือมีปริมาณตะกอนแขวนลอยในคลองศกเพิ่มขึ้นประมาณ 4.03 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ยังส่งผลให้คุณภาพน้ำบางประการในคลองศกเปลี่ยนแปลงไป แต่ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำประเภทที่ 1 (แหล่งน้ำที่มีสภาพธรรมชาติ)

คำสำคัญ: การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบรับรู้ระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ น้ำท่า ตะกอนแขวนลอย คุณภาพน้ำ


Abstract

  The objective of this study was to examine impact of five types of land use changes in Khao Sok National Park on streamflow, suspended sediment and some water quality  in Khlong Sok Surat Thani Province from 2000 to 2009, based on data from the image satellite Landsat-5-tm (2000)  and (2009), using geographical information system. Five major land-use and land-cover classes: forest cover, agricultural areas, water areas, wilderness areas, and residential areas. The results showed that forest area decreased 2.76 percent. While agricultural area, water area, wilderness area, and residential area increased 1.5 %, 1.04%, 0.15% and 0.01% respectively. The changes that occur result in changes to water flow. Especially in the flood season runoff increased by about 3.8 percent and also influences sedimentation. Suspended sediment in the canal era was an increase of about 4.03 percent, also the quality of water in the canal era some changes. Water quality standards, but also in type 1 (natural water).

Keywords: Land use change, Remote sensing and GIS, Runoff, Suspended sediment, Water quality

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

สุชาติ เชิงทอง ช. ศ. (2015). ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 5 ประเภท ในอุทยานแห่งชาติเขาสกต่อประมาณน้ำท่า ตะกอนแขวนลอย และคุณภาพน้ำบางประการในคลองศกจังหวัดสุราษฎร์ธานี. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, 6(2), 115–126. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29439

Issue

Section

Original Articles