ขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการในด้านคุณภาพน้ำตกของอุทยานแห่งชาติภูกระดึง

Authors

  • สุนันทา เลาวัณย์ศิริ

Keywords:

ขีดความสามารถการรองรับได้, คุณภาพน้ำ, น้ำตก, อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

Abstract

บทคัดย่อ

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการในด้านคุณภาพน้ำตกของอุทยานแห่งชาติภูกระดึงโดยศึกษาน้ำตกจำนวน 6 แห่ง คือ น้ำตกวังกวาง น้ำตกเพ็ญพบ น้ำตกเพ็ญพบใหม่ น้ำตกถ้ำใหญ่ น้ำตกธารสวรรค์ และน้ำตกโผนพบ ทำการเก็บตัวอย่างน้ำด้วยวิธีการจ้วงตัก ณ ช่วงที่มีนักท่องเที่ยวสูงสุดและนักท่องเที่ยวปกติ พารามิเตอร์ที่ใช้วิเคราะห์คุณภาพน้ำตก ได้แก่ ออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ทีเคเอ็น (Total kjeldahl nitrogen, TKN) บีโอดี (BOD) ของแข็งแขวนลอย (SS) อุณหภูมิ (Temperature) พีเอช (pH) ค่าความขุ่น (Turbidity) และแบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมดพบว่าช่วงที่มีนักท่องเที่ยวสูงสุดและนักท่องเที่ยวปกติ น้ำตกวังกวางมีระดับผลกระทบสูง (High impact) และระดับการใช้ประโยชน์ด้านคุณภาพน้ำปัจจุบันอยู่ในระดับที่เกินขีดความสามารถในการรองรับได้ของพื้นที่ (Exceeding carrying capacity) ในขณะที่น้ำตกเพ็ญพบ น้ำตกเพ็ญพบใหม่ น้ำตกถ้ำใหญ่ น้ำตกธารสวรรค์ และน้ำตกโผนพบ พบว่าไม่มีผลกระทบหรือมีระดับผลกระทบต่ำ (No/Low impact) และระดับการใช้ประโยชน์ด้านคุณภาพน้ำยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าขีดความสามารถในการรองรับได้ (Below carrying capacity)

คำสำคัญ  :   ขีดความสามารถการรองรับได้ คุณภาพน้ำ น้ำตก อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

 

Abstract

  This research studied recreational carrying capacity in terms of waterfalls quality of Phu Kradueng National Park water from the six waterfalls namely Wang Kwang Waterfall, Phen Phob Waterfall, Phen Phob Mai Waterfall, Tham Yai Waterfall, Than Sawan Waterfall and Phon Phob Waterfall were collected by using grab sampling for the highest visitor number period and normal visitor number period. Water quality analysis parameters were dissolved oxygen (DO), total kjeldahl nitrogen (TKN), biochemical oxygen demand (BOD), suspended solids (SS), temperature, pH, turbidity and total coliform bacteria.The result for the highest visitor number period and normal visitor number period found that Wang Kwang Waterfall had high impact and exceeding recreational carrying capacity level for waterfall quality. Meanwhile, Phen Phob Waterfall, Phen Phob Mai Waterfall, Tham Yai Waterfall, Than Sawan Waterfall and Phon Phob Waterfall had no or low impact and below recreational carrying capacity level for waterfall quality.

Keywords  :  carrying capacity,water quality,waterfall,Phu Kradueng National Park

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

เลาวัณย์ศิริ ส. (2015). ขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการในด้านคุณภาพน้ำตกของอุทยานแห่งชาติภูกระดึง. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, 6(2), 139–152. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29442

Issue

Section

Original Articles