การประเมินคุณภาพเบื้องต้นผลิตภัณฑ์หมูหันพื้นบ้าน

Authors

  • อุดมศักดิ์ กิจทวี ณัฐบดี วิริยาวัฒน์ และวีรชน ภูหินกอง

Keywords:

หมูหัน, คุณภาพ, สำรวจ

Abstract

บทคัดย่อ

  งานวิจัยนี้เพื่อประเมินคุณภาพเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์หมูหันของ ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยดำเนินการสำรวจผู้ผลิตและผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์หมูหัน กระบวนการผลิต ลักษณะการจำหน่ายและตรวจเชื้อปนเปื้อนตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุนชนพบว่า ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายส่วนใหญ่เป็นคนเดียวกันหรือคนในครอบครัว มีรายได้เฉลี่ยประมาณ 5,000 – 7,000บาทต่อวัน สถานที่จำหน่ายเป็นตลาดสด โดยขายหมูหันจำนวนตั้งแต่ 2 – 5 ตัวต่อวัน ราคาจำหน่ายอยู่ที่ 180 – 200 บาทต่อกิโลกรัม กระบวนการผลิตประกอบด้วยนำสุกรเป็นขนาดประมาณ 25 กิโลกรัม ทำการฆ่าสุกร และนำเครื่องในออกให้หมดแล้วแทนที่ด้วยมัดตระไคร้ นำไปย่างอยู่บนกองถ่านร้อนประมาณ 3 ชั่วโมงโดยมือหมุนตลอดเวลา ระหว่างย่างทาด้วยน้ำผสมสีผสมอาหารเพื่อความสวยงาม เมื่อสุกหนังจะกรอบ และนำไปจำหน่ายทันที ตัวอย่างหมูหันของ ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม พบจุลินทรีย์ Staphylococcus aureus ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานทางจุลชีววิทยา ตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหมูย่างตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหมูย่าง 1228/2549

คำสำคัญ: หมูหัน คุณภาพ สำรวจ


Abstract

  This research was to evaluate the preliminary quality of the local roasted swine at Tha Kham, Samphran distinct, Nakhon Pathom province. The survey conducted by the manufacturer, trader, process of production, marketing and contamination in accordance with the Thai Community Products Standards (TCPF). This research found that most of manufacturer and trader were same family. The average income was around 5000-7000 baht per day. All of the traders sold the product at local market and 2-5 pigs per day, priced at 180-200 baht per kilogram. The process consisted of approximately 25 kg to slaughter and take offal out, then instant of the bunch of lemongrass. The pig carcass was roasted on the hot charcoals for about 3 hours and turned the axes around by hand all the time. In the meanwhile, the food coloring was brushed on the skin for tasty looking. The microorganism of roasted sample pork was investigated by Thai Community Products Standards (1228/2006) and found that Staphylococcus aureus microorganism was within the standard.

Keywords: Roasted Swine, Quality, Survey

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

และวีรชน ภูหินกอง อ. ก. ณ. ว. (2015). การประเมินคุณภาพเบื้องต้นผลิตภัณฑ์หมูหันพื้นบ้าน. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, 6(1), 1–10. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29449

Issue

Section

Original Articles