การดูดซับสีย้อมเมทิลไวโอเลตโดยเรซินไคโตซานโซเดียมโดเดกซิลซัลเฟต

Authors

  • มัลลิกา โรจน์คงทรัพย์ หญิง อามาน และโกวิทย์ ปิยะมังคลา

Keywords:

การดูดซับ, สีย้อม, เมทิลไวโอเลต, เรซินไคโตซานโซเดียมโดเดกซิลซัลเฟต

Abstract

บทคัดย่อ

 

  งานวิจัยนี้ศึกษาการดูดซับสีย้อมเมทิลไวโอเลตโดยใช้เรซินไคโตซานโซเดียมโดเดกซิลซัลเฟตเป็นตัวดูดซับ ทำการศึกษาผลความเข้มข้นเริ่มต้นของสีย้อมเมทิลไวโอเลตจาก 20.0 – 100.0 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยการทดลองแบบแบตซ์พบว่า ความสามารถในการดูดซับสีย้อมเมทิลไวโอเลตของเรซินไคโตซานโซเดียมโดเดกซิลซัลเฟตมีค่าเท่ากับ 53.3 - 158.9 มิลลิกรัมต่อกรัม ตามลำดับ การเพิ่มความเข้มข้นสีย้อมเมทิลไวโอเลตมีผลทำให้ความสามารถในการดูดซับเพิ่มสูงขึ้น ไอโซเทอมการดูดซับศึกษาจากสมการแลงเมียร์และฟรุนดิช พบว่าสอดคล้องกับสมการแลงเมียร์ การออกแบบสำหรับกำจัดสีย้อมเมทิลไวโอเลตร้อยละ 100 เมื่อใช้ความเข้มข้นเริ่มต้นสีย้อมเมทิลไวโอเลต 100.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้ได้ปริมาตร 1 ลิตร  พบว่าต้องใช้เรซินไคโตซานโซเดียมโดเดกซิลซัลเฟต ปริมาณ 0.63 กรัม

คำสำคัญ: การดูดซับ สีย้อม เมทิลไวโอเลต เรซินไคโตซานโซเดียมโดเดกซิลซัลเฟต


Abstract

The chitosansodium dodecyl sulfate resin was used as an adsorbent for removal ofmethyl violet dye. The effect of initial methyl violet from 20.0 -100.0 mg/L was thoroughly investigated in batch adsorption system. The adsorption capacity of methyl violet by chitosansodium dodecyl sulfate resin was 53.3 – 158.9 mg/g, respectively. The Langmuir and Freundlich adsorption isotherm models were applied to descrive the methyl violet uptake, which could be described by Langmuir adsorption model onto chitosansodium dodecyl sulfate resin. Batch design for removal of methyl violet amount 100 % when initial concentration of methyl violet at 100.0 mg/L to achieve wastewater 1 L was 0.63 g for chitosansodium dodecyl sulfate resin.   

Keywords: Adsorption,  Dye, Methyl violet, Chitosansodium dodecyl sulfate resin

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

และโกวิทย์ ปิยะมังคลา ม. โ. ห. อ. (2015). การดูดซับสีย้อมเมทิลไวโอเลตโดยเรซินไคโตซานโซเดียมโดเดกซิลซัลเฟต. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, 6(1), 73–86. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29455

Issue

Section

Original Articles