สื่อหนังตะลุงแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อการโฆษณาบริการ 3G และ Wi-Net ผ่านอุปกรณ์มือถือ

Authors

  • นัยณา แก้วบ้านดอน ฐิติมา ไกรทอง และพรรณธิภา แดงสว่าง

Keywords:

สื่อหนังตะลุงแอนิเมชัน 2มิติ, อุปกรณ์มือถือ, ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์, บริการ 3G และ Wi-Net

Abstract

บทคัดย่อ

 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือ สำหรับเป็นช่องทางเข้าถึงข้อมูลการโฆษณาบริการ 3G และ Wi-Netผ่านสื่อหนังตะลุงแอนิเมชัน 2 มิติเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ กรณีศึกษาเป็นบริษัททีโอที คอเปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)โดยมีกระบวนการวิจัยคือ การศึกษาเทคนิคในการพัฒนาแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ การติดตั้งโปรแกรม และการพัฒนาแอพพลิเคชันตามขั้นตอนของ ADDIE Model ประกอบไปด้วย ขั้นตอนการวิเคราะห์ความต้องการ ขั้นตอนการออกแบบภาพเคลื่อนไหว 2 มิติของตัวละครหนังตะลุง ฉากหลัง บทสนทนาและใช้เพลงพื้นบ้านภาคใต้เป็นเสียงดนตรีประกอบ ขั้นตอนการพัฒนาแอพพลิเคชันแอนดรอยด์ ขั้นตอนการทดลองใช้งานด้วยอุปกรณ์แอนดรอยด์เสมือนหรืออีมูเลเตอร์มีการทดสอบแบบอัลฟาโดยพนักงานของบริษัทจำนวน 6 คน ทำการปรับปรุงแก้ไขให้ตรงตามความต้องการและขั้นตอนการประเมินผลก่อนนำแอพพลิเคชันไปใช้งานจริงบนอุปกรณ์มือถือแอนดรอยด์

คำสำคัญ : สื่อหนังตะลุงแอนิเมชัน 2มิติ, อุปกรณ์มือถือ, ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์, บริการ 3G และ Wi-Net


Abstract

The purpose of this research is an applications development on mobile devices for accessing the 3G and Wi-Net advertising services via the animation two-dimensional(2D) media Shadow for the Southern local culture conservation, case study of TOT Public Company Limited. The research approaches are 1) the Technical study for develop an application on Android operating system. 2) Program Installation. 3) The ADDIE model development consisting of five phases, (1) The Analysis phase defines the requirements of application. (2) The Design phase creates the two-dimensional animation of media shadow characters, a backdrop, Southern Thai song will be used as background music and a conversation for local conversation. (3) The Development phase is an Android application development. (4) The Implementation phase will be tested prior to use with an Android Virtual Device-AVD or called Emulator. (5) The Evaluation phase of The Alpha testing was tested by 6 staffs then will be in accordance with user requirements before install an application on mobile devices.

Keywords: The animation two-dimensional (2D)media Shadow, Mobile Devices, Android, 3G and Wi-Net advertising services

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

และพรรณธิภา แดงสว่าง น. แ. ฐ. ไ. (2015). สื่อหนังตะลุงแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อการโฆษณาบริการ 3G และ Wi-Net ผ่านอุปกรณ์มือถือ. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, 6(1), 101–116. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29457

Issue

Section

Original Articles