อนุพันธ์ไอโซอินโดลีน-1,3-ไดโอนของ 1-เบนซิลพิเพอราซีนที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะเซติลโคลีนเอสเทอเรส

Authors

  • ระพร การะ ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล และลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม

Keywords:

สารยับยั้งเอนไซมอะเซติลโคลีนเอสเทอเรส, การสังเคราะห์, ไอโซอินโดลีน-1, 3-ไดโอน

Abstract

บทคัดย่อ

 

สารยับยั้งเอนไซม์อะเซติลโคลีนเอสเทอเรส (acetylcholinesterase inhibitors, AChEIs) เป็นยากลุ่มสำคัญที่ใช้ในการรักษาโรคอัลไซเมอร์ในปัจจุบัน ในงานวิจัยนี้ อนุพันธ์ไอโซอินโดลีน-1,3-ไดโอนของ 1-เบนซิลพิเพอราซีนซึ่งมีโครงสร้างคล้าย donepezil ถูกสังเคราะห์และประเมินฤทธิ์ยับยั้งอะเซติลโคลีนเอสเทอเรส สารเหล่านี้ให้ค่า% inhibition อยู่ในช่วง 60 - 90% ที่ 100µM และแสดงฤทธิ์ปานกลางในการยับยั้งเอนไซม์อะเซติลโคลีนเอสเทอเรส สารที่มีฤทธิ์ดีที่สุดจากการทดสอบ ได้แก่ สารหมายเลข 11(IC50 = 9.83 mM) นอกจากนี้ สารที่มีหมู่เชื่อมต่อระหว่างโครงสร้างส่วนไอโซอินโดลีน-1,3-ไดโอนกับวงแหวนพิเพอราซีนด้วยสายโซ่โพรพิลีน (n=3) มีความจำเพาะเจาะจงต่ออะเซติลโคลีนเอสเทอเรสมากกว่าบิวไทริลโคลีนเอสเทอเรส

คำสำคัญ:สารยับยั้งเอนไซมอะเซติลโคลีนเอสเทอเรส, การสังเคราะห์, ไอโซอินโดลีน-1,3-ไดโอน


Abstract

Acetylcholinesterase inhibitors (AChEIs) are important agents currently used in the treatment of Alzheimer’s disease. In this research, isoindoline-1,3-dione derivatives of 1-benzylpiperazine, structurally related to donepezil, were synthesized and evaluated for their AChE inhibitory activity. These compounds exhibited 60-90 % inhibition at 100 mM concentration and showed moderate inhibition against AChE.Compound 11 (IC50 = 9.83 mM)possessed the best AChE inhibitory activity among the tested compounds.Compounds with propylene chain (n=3) linking isoindoline-1,3-dione and piperazine moieties showed selectivity to AChE over butyrylcholinesterase (BuChE).

Keywords: acetylcholinesterase inhibitor, synthesis, isoindoline-1,3-dione

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

และลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม ร. ก. ฉ. ว. (2015). อนุพันธ์ไอโซอินโดลีน-1,3-ไดโอนของ 1-เบนซิลพิเพอราซีนที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะเซติลโคลีนเอสเทอเรส. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, 6(1), 141–158. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29460

Issue

Section

Original Articles