การพัฒนาเครื่องเขย่าสารต้นแบบ

Authors

  • สวิต ฉิมเรือง อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  • สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  • กาญจนศักดิ์ จารุปาน อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

Keywords:

เครื่องต้นแบบ, เครื่องเขย่าสาร, Pilot Scale, Shaker

Abstract

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาสร้างเครื่องเขย่าสารต้นแบบเพื่อพัฒนาเครื่องมือที่ใช้สำหรับจับยึดภาชนะรูปทรงต่าง ๆ ที่ใช้ในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยเครื่องดังกล่าวสามารถควบคุมความเร็ว ทิศทางของการเขย่า ระยะเวลา ได้ตามคุณสมบัติของสารเคมีแต่ละชนิดอย่างเหมาะสม ผลการเปรียบเทียบระหว่างเครื่องเขย่าสารเคมีทั่วไปกับเครื่องเขย่าสารเคมีที่พัฒนาขึ้นใหม่ จะเห็นว่าสารตัวอย่างที่ได้จากการเขย่าจะมีลักษณะที่เป็นการผสมเข้ากันได้ดี ซึ่งเกิดจากการปรับความเร็วที่เหมาะสมในช่วงเวลาการเขย่าสาร ระยะเวลาในการเขย่าที่มีจำนวนสารตัวอย่างที่ใช้ในการเขย่า 4 ตัวอย่าง ครั้งที่ 1 ใช้เวลา 27 นาที ครั้งที่ 2 ใช้เวลา 18 นาที ครั้งที่ 3 ใช้เวลา 8 นาที ครั้งที่ 4 ใช้เวลา 11 นาที ซึ่งใช้เวลาน้อยกว่าเครื่องเขย่าสารเคมีทั่วไป จากการทดสอบการทำงานเครื่องเขย่าสารเคมีให้ตกตะกอน ประสิทธิภาพของเครื่องอยู่ในเกณฑ์ดีเนื่องจากวงจรที่ใช้ควบคุมเวลามีความแม่นยำสูง วงจรควบคุมความเร็วมอเตอร์สามารถปรับได้ตามต้องการ ทิศทางของการเขย่าสารเคมีสามารถสั่งงานให้ทำได้ 2 ลักษณะ คือ หมุนเป็นวงกลมและเคลื่อนที่ซ้ายขวา การตั้งเวลาในการทำงานสามารถตั้งให้ทำงานได้ทั้งแบบวินาทีและนาที การรับน้ำหนักของของเหลวในการเขย่าสามารถรับน้ำหนักได้ถึง 10 กิโลกรัม

คำสำคัญ : เครื่องต้นแบบ; เครื่องเขย่าสาร

 

Abstract

This research study aimed to develop a prototype of a shaking device for holding containers of various shapes used in a laboratory. The device can control the speed of. The direction of the shaking period, the chemical properties of each type properly. The comparison between the general chemical shaker with the newly developed chemicals shaker. That samples from the rock looks like it is mixed well. Due to the speed at the right time to shake the substance. Time to shake up a number of samples used in the Shake 4 for

the first time 27 minutes, 2 times for 18 minutes, 3 times for 8 minutes, 4 times for 11 minutes, which take less time. shaker common chemicals. Functional testing of chemicals for precipitation shaker. The image of the machine is in good shape due to a circuit that uses a high precision time control. Motor speed control circuit can be adjusted as needed. Shake the direction of a chemical that can operate as two types of spin in a circle and move left and right. Scheduling functions can be set to run in both seconds and minutes. The weight of the liquid in the shaker to the weight to 10 kg.

Keywords: Pilot Scale; Shaker

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

ฉิมเรือง ส., ตู้ประกาย ส. เ., & จารุปาน ก. (2013). การพัฒนาเครื่องเขย่าสารต้นแบบ. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, 5(2), 89–98. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/5102

Issue

Section

Original Articles