การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตข้อต่อท่อประปาเหล็ก ด้วยการตกตะกอนเคมีร่วมกับการดูดซับ

Authors

  • ปารินดา สุขสบาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

Keywords:

การบำบัดน้ำเสีย, โรงงานอุตสาหกรรมข้อต่อท่อประปาเหล็ก, การตกตะกอนเคมี, การดูดซับ, wastewater treatment, steel pipe joint factory, chemical coagulation, adsorption

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมข้อต่อท่อประปาเหล็กด้วยการตกตกตะกอนทางเคมีด้วยปูนขาวร่วมกับการดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ โดยน้ำเสียต้องผ่านระบบการตกตะกอนด้วยปูนขาวก่อนหลังจากนั้นจึงผ่านการดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ในคอลัมน์ ในการทดลองได้ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของปริมาณปูนขาวที่ใช้ในการตกตะกอน โดยให้ปริมาณของปูนขาว เท่ากับ 1% 2% และ 3% (w/v) ผลการทดลองพบว่าปริมาณปูนขาว 3% (w/v) เป็นปริมาณที่เหมาะสมในการตกตะกอนน้ำเสียจากน้ำเสียรวมของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตข้อต่อท่อประปาเหล็ก โดยพบว่าประสิทธิภาพของการบำบัดน้ำมันและไขมันและของแข็งแขวนลอย มีค่าสูงถึงร้อยละ 97.26 และ 82.40 ตามลำดับ ส่วนประสิทธิภาพการบำบัด เหล็ก สังกะสี ประมาณร้อยละ 66.82 และ 56.82ตามลำดับ ขณะที่ประสิทธิภาพการบำบัดซีโอดีในขั้นตอนนี้ค่อนข้างต่ำเพียงร้อยละ 31.31 หลังจากนั้นนำน้ำเสียที่ผ่านการตกตะกอนด้วยปูนขาว 3% (w/v) เข้าบำบัดด้วยการดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ในคอลัมน์ โดยพบว่าระยะเวลาที่เหมาะสมในการดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ เท่ากับ 300 นาที และความสูงของถ่านกัมมันต์ในคอลัมน์ที่เหมาะสมเท่ากับ 30 เซนติเมตรจึงมีประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียสูงสุด ภายใต้อัตราการไหลของน้ำเสียในคอลัมน์เท่ากับ 20 มิลลิลิตร/นาที น้ำเสียรวมของโรงงานเมื่อผ่านระบบบำบัดด้วยการตกตะกอนเคมีด้วยปูนขาวตามด้วยการดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์มีประสิทธิภาพการกำจัดซีโอดี น้ำมันและไขมัน ของแข็งแขวนลอย เหล็ก และสังกะสี เท่ากับร้อยละ 62.23, 68.89, 98.23, 85.93, 72.06และ 96.15 ตามลำดับ และ ค่าความเข้มข้นของซีโอดี น้ำมันและไขมัน ของแข็งแขวนลอย เหล็ก และสังกะสี หลังบำบัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งอุตสาหกรรม

คำสำคัญ: การบำบัดน้ำเสีย; โรงงานอุตสาหกรรมข้อต่อท่อประปาเหล็ก; การตกตะกอนเคมี การดูดซับSDU

 

Abstract

This research objective is to study the wastewater treatment from steel pipe joint factory by chemicalcoagulation and adsorption with activated carbon in fixed bed column. The chemical coagulation experimentswere conducted the effects of lime dosage at 1%, 2% , 3% w/v. The results indicated that the 3% (w/v) limewas the optimum condition in coagulation of wastewater from steel pipe joint factory. The removal efficiencyof oil and grease and suspended solid (SS) were quite high at 97.26% and 82.40% , respectively. In addition,the removal efficiency of iron (Fe) and zinc (Zn) were 66.82% and 56.82%. However, COD had low removalefficiency (31.31%). After the wastewater was passed to chemical coagulation, the treated wastewater waspumped through adsorption system with activated carbon in fixed bed column. The results showed that theoptimum contact time for adsorption and bed depth of activated carbon in fixed bed column were 300 minutesand 30 cm, respectively at the flow rate of 20 ml/min. The removal efficiency of wastewater by chemicalcoagulation and adsorption with activated carbon for COD, oil and grease, SS, Fe and Zn were 62.23%, 68.89%,98.23%, 85.93%, 72.06% and 96.15% , respectively. The residual concentration of COD, oil and grease, SS, Feand Zn in treated wastewater was below the industrial effluent standard set by Ministry of Science, Technologyand Environmental of Thailand.

Keywords: wastewater treatment; steel pipe joint factory; chemical coagulation; adsorption

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

สุขสบาย ป. (2012). การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตข้อต่อท่อประปาเหล็ก ด้วยการตกตะกอนเคมีร่วมกับการดูดซับ. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, 5(1), 1–12. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/5143

Issue

Section

Original Articles